Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm RETEC 700

weber.therm RETEC 700
weber.therm RETEC 700

výhody produktů

  • opravná hmota na zateplovací systémy
  • vysoká prodyšnost
  • pro všechny povrchy zateplovacích systémů

opravná hmota na zateplovací systémy

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Dodávaná v suché konzistenci, v 30 kg pytlích. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při sanacích starých či poškozených zateplovacích systémů.

Použití

K renovaci starých či počkozených zateplovacích systémů.

Číslo výrobku

M 740

Spotřeba

armování cca 6,5 - 7 kg/m2; lepení cca 5 - 5,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

stavebně technické osvědčení

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Opravná hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5-7 l vody pomocí Unimixeru násady na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2-5 minut.

Ručně nebo strojně naneseme na drážkovanou a čistou plochu fasády celoplošně 6-8 mm silnou vrstvu opravné hmoty weber.therm retec 700. Opravnou hmotu upravíme zubovým hladítkem 10x10 mm.

Do ještě měkké horní třetiny opravné hmoty uložíme skleněnou síťovinu R178. Síťovinu překládáme s přesahem min. 10 cm. Diagonální výztuhy provedeme u otvorů pro okna a dveře. U rohů a hran přehneme o 20 cm.

Připevníme 4 ks šroubovacích hmoždinek na m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do podkladu. Kotevní délka pro běžné zdivo je 70 mm, pro porobeton 120 mm. Tmel ještě musí být otevřený - živý.

Hmoždinka s vrutem musí být přesazena tak, aby výztužná síťovina byla jemně zatlačena.

Všeobecné požadavky pro podklad

Stav fasády určené k sanaci musí být před zahájením sanačních prací posouzen servisním technikem Weber Terranova. Poté následuje návrh technického postupu sanace.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Zpracování Rozmíchejte s čistou vodou v nerezivějící nádobě (pytel 30 kg/8 l vody). K lepšímu promíchání možno použít elektrické míchadlo. žádné další přísady se nesmí přidávat. Zpracování lze provádět i omítacími stroji běžného typu. Naneste na čistou plochu s vyfrézovanými drážkami vrtsvu 6 - 8 mm po celé ploše ručně nebo strojně sanační maltu weber.therm retec 700. Do horní třetiny ještě měkké vrstvy vložte skleněnou síťovinu R178 a zatlačte. Do měkkého tmele a síťoviny fixujeme hmoždinky s vrutem. Jejich hlavy přetáhneme též tmelem weber.therm retec 700. Po dokonalém vytvrzení základní vrstvy se celý povrch natře penetračním roztokem Weber Terranova pod silikonové omítky. 24 hodin po aplikaci provedeme natažení silikonsilikátové omítky weber.pas sisi. Alternativní povrchové úpravy systému weber.therm retec 700 je nutné konzultovat s technickým servisem společnosti Weber Terranova. Spodní mez pro zpracování: + 5°C pro okolí a stavební těleso. Vyvarujte se přímého působení deště a slunečního záření.

Nářadí

Nádoba na míchání, míchací nářadí, fanka, nerez hladítko, zubové hladítko.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 30 kg pap. obalech, 36 ks - 1080 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.