Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm mínus 7

weber.therm mínus 7
weber.therm mínus 7

výhody produktů

  • jedinečná revoluční receptura
  • unikátní tmel do mrazu až -7°C
  • umožňuje lepení i stěrkování zateplovacích systémů v zimních podmínkách

unikátní zimní hmota pro zateplovací systémy

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.

Použití

Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů. Rovněž je určen v kombinaci s vhodným typem armovací mřížky pro vytváření podkladové mezivrstvy na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítkou.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LZS 777

Spotřeba

Lepení izolačních desek cca 3 kg/m2, bezespará armovací střerka cca 4 kg/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

PŘÍPRAVA ČERSTVÉ SMĚSI: Před přípravou čerstvé směsi je nutné suchou směs skladovat v takovém prostředí, aby teplota suché směsi před použitím dosahovala minimální teploty +1°C. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 6 l vody. Teplota záměsové vody musí být cca +20°C. Nesmí se přidávat voda teplejší než 35°C. Míchání provádějte pomocí Unimixeru - násady na vrtačku. Doba míchání je cca 2 - 3 minuty. Po rozmíchání se tmel nechá cca 5 minut odstát a poté se ještě jednou krátce promíchá.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžně používané podklady patří soudržná omítka, beton, porobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Podkladní nátěr: podkladní nátěr je nutné provádět v rozsahu teplot uvedených na obalu podkladního nátěru. V případě nutnosti penetrace se podklad napenetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A, s vodou v poměru 1:5 - 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování

LEPENÍ IZOLANTU: K lepení izolantu je lepidlo určené pro rozsah teploty podkladu a okolního prostředí od 0°C do +10°C a vlhkostních podmínek do 80 %. STĚRKOVÁNÍ: Pro stěrkování je lepidlo určené pro aplikace v rozsahu teploty podkladu a okolního prostředí do +10°C do -7°C a vlhkostních podmínek do 80 %. Je nutné, aby v průběhu tří dnů od aplikace teplota neklesla pod -7°C. Následnou vrstvu finální omítky je možné na stěrkovou vrstvu aplikovat až při teplotách nad +5 °C, které jsou minimálně v průběhu tří dnů. Lepení izolantu k podkladu a stěrkování výztužné vrstvy se provádí podle návodu montáže výrobce pro venkovní kontaktní zateplovací systém.

Nářadí

Zubové hladítko, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků tmelu také všechny vestavěné části fasády, tj. skla, oplechování apod.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby, v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Složení/Technická data

Suchá maltová směs obsahuje anorganická pojiva a plniva, modifikující přísady. Přídržnost k polystyrenu: min. 0,08 MPa. Přídržnost k betonu: min. 0,25 MPa. Přídržnost k polystyrenu po cyklech zmrazení: min. 0,08 MPa. Difúze vodní páry max. 15. Zpracovatelnost 20 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.