Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm elastik Z

weber.therm elastik Z
weber.therm elastik Z

výhody produktů

 • vhodný pro chladné období
 • aplikace od +1 °C
 • lehce zpracovatelný
 • mrazuvzdorný
 • krátká doba otevřenosti
 • vhodný i pro desky XPS

lepicí a stěrková hmota pro aplikaci v chladném období

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Prolepení polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimetru,soklových desek a minerální vaty (MW). S vloženou skleněnou síťovinoupro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS), extrudovaném poly-styrenu (XPS), Perimetru, soklových deskách a na minerální vatě (MW).

Použití

Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů v exteriéru v chlad-ném období. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné síťovinypro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitnímsystému na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finálníomítku v chladném období

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LZS 720Z 25

Spotřeba

3-4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

stavebně technické osvědčení

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

1. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle (25 kg) omítky do cca 5,5 litrů vody pomocí Unimixeru násady na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 10 min. odležet a znovu krátce promíchat. 2. Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu na hrany desky a v terčích do plochy desky, druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel vždy) zubovým hladítkem. 3. Při stěrkování se připravená hmota nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejnižší teplota aplikace + 1°C. 4. Pokud se vytváří bezespará armovací stěrka, vkládá se tkanina do předem nanesené vrstvy tmele a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům. 5. Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem. 6 hodin po aplikaci nesmí teplota klesnout pod + 1°C.

Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad nesmí být zmrzlý, musí být suchý, nosný, rovný, bez trhlin, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a objemově stálý. Vhodným podkladem je cementová nebo vápenno-cementová omítka, neomítnuté zdivo, beton. Lepidlo nelze použít na vápennou omítku, barevné nátěry, dřevo a staré obklady. V případě velmi starých savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr:
V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním roztokem weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 - 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. Netýká se izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty.

Podmínky pro zpracování

Lepidlo je určené pro aplikace v rozsahu teplot vzduchu od + 1°C do + 15°C a vlhkostních podmínek do 80 %. Teplota podkladu musí být nad +1°C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1°C min. do 6 hodin po aplikaci. Po 6 hodinách od aplikace nesmí teplota vzduchu klesnout pod - 5°C po dobu 48 hodin.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, lžíce, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků hmoty. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Technická data:
přídržnost k podkladu

 • k polystyrenu min. 0,08 MPa
 • k betonu min. 0,20 MPa
  přídržnost po mrazu
 • k polystyrenu min.0,08 MPa
  difúze vodní páry max.30
  Zpracovatelnost 30 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.