Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 307

weber.therm 307

výhody produktů

  • lehčená čistě minerální lepicí a stěrkovací hmota
  • vynikající zpracovatelnost
  • dlouhá otevřenost při zpracování
  • vysoké užitné hodnoty
  • pro lepení izolačních desek Multipor
  • k vytváření základní vrstvy na deskách Multipor

lepící a stěrková hmota pro vnitřní zateplovací systém

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková prášková, lehčená lepící a stěrková hmota obsahující cement, kamenivo a modifikující přísady.

Číslo výrobku

LZS 307

Spotřeba

  • lepení izol. desek Multipor: 3,5 kg/m2
  • základní vrstva na deskách Multipor: 4,5 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podkladu a způsobu zpracování. Spotřeba uvedená pro lepení je počítána na rovný podklad.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Hmota je určená k lepení izolačních desek Multipor a pro vytváření základní vrstvy na izolačních deskách Multipor ve vnitřním zateplovacím systému weber therm IN.

Příprava

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 5 – 6,5 I čisté vody pomocí unimixeru, nástavce na vrtačku nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 5 minut. Přesné množství vody pro záměs je uvedeno na obalu, nebo v technickém listu produktu.

Aplikace

Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu po obvodu desky a ve 3 terčích do plochy desky. Druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel z minerálních vláken vždy) zubovým hladítkem.

Při stěrkování se připravená hmota nanáší na podklad nerezovým hladítkem

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům. Skleněná síťovina je v 1/3 tloušťky základní vrstvy od vrchu.

Nanesena hmota se uhladí nerezovým hladítkem. Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem. Krycí vrstva skleněné síťoviny je cca. 1 mm ve spojích 0,5 mm.

technologická přestávka

Pro aplikaci dalších povrchových úprav na základní vrstvu ETICS (zateplovacího systému) je třeba dodržet technologickou přestávku min. 5 dní.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Rovinnost podkladu

Pro vnitřní zateplovací systém weber therm se doporučuje maximální hodnota odchylky od rovinnosti podkladu 5 mm/ 1 m. Nerovnosti větší než 5 mm se vyspraví lehčenou omítkou weber.dur 130 nebo lehčenou omítkou weber.dur lehčený.

Podkladní nátěr

V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s čistou vodou v poměru 1:5 – 8, dle savosti podkladu.

Příprava

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (20 kg) do cca. 8 l čisté vody pomocí unimixeru nástavce na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 5 min.

Nářadí

Zednická lžíce, zubové hladítko, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Více informací

Balení

  • 20 kg

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.