Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

weber.tec 915
weber.tec 915

výhody produktů

 • vysoce flexibilní hmota
 • přemosťuje trhliny 2 mm při 4 °C
 • vhodná pro všechny minerální podklady
 • ruční i strojní aplikace
 • zdivo nemusí být omítnuto
 • nízký odpar – vysoký zůstatek po vyschnutí
 • na suché i mírně vlhké podklady
 • rychlejší vysychání a odolnost před deštěm
 • lze regulovat pomocí druhé složky
 • izoluje proti radonu
 • nezatěžuje životní prostředí
 • neobsahuje rozpouštědla

stěrková jednosložková hydroizolační hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.

barva

Černá.

Spotřeba

 • 4 l/m2/3 mm
 • 5,5 l/m2/4 mm

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

K odizolování stěn sklepů, podlah, základů, stropů podzemních garáží které jsou ve styku s půdou. Pro utěsnění mezi vrstvami (pod mazaninou) mokré a vlhké prostory, balkony, terasy (pod nimiž se nebydlí). Na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, bet. tvárnice, beton, pórobeton, omítka, mazanina, při zemní vlhkosti, vzdouvající se a tlakové vodě. Dále pro bodové nebo celoplošné lepení XPS, EPS, minerální plsti používaných jako ochrana nebo drenážní vrstva. Přípustné obvodové izolační desky je třeba v tlakové vodě přilepit materiálem weber.tec 915 celoplošně.

Aplikace

Postup míchání (dvousložkový materiál)
Materiál weber.tec 915 je připraven k okamžité aplikaci, pouze je nutné jej promíchat před samotným nanášením. V případě nízkých teplot (pod +10 °C) je vhodné smíchat weber.tec 915 s urychlovačem (prášková složka) pro zkrácení doby vysychání. Hmota se musí pak důkladně promíchat, aby byla homogenní a bez hrudek.

 

 • 28 l weber.tec 915/1,7 kg prášková složka
 • 10 l weber.tec 915/0,6 kg prášková složka

Penetrace
Jako penetrace se používá hmota weber.tec 915, naředěná čistou vodou v poměru 1:10. Aplikuje se válečkem nebo štětkou nebo stříkáním. Podklady vyžadující zpevnění – pórobeton nebo pískující podklady je třeba ošetřit pomocí nátěru Eurolan TG2. Po zaschnutí penetrace aplikujeme hmotu weber.tec 915 – hladítkem nebo zednickou lžící.

Vyplnění trhlin tmelem
Aby se zabránilo tvorbě puchýřů v případě porézních ploch, ploch s velkým množstvím prohlubní a lunkrů (zejména beton) a rovněž v případě profilovaných cihelných ploch, respektive pro vyrovnání podkladu je potřeba trhliny zatmelit materiálem weber.tec 915. Zatmelení trhlin je potřeba provést před aplikací vlastní izolační vrstvy a je potřeba nechat je zaschnout natolik, aby nedošlo k jeho poškození při aplikaci následující vrstvy. Na neomítnutém zdivu z velkorozměrových tvárnic je potřeba otevřené styčné spáry až do maximální šířky spáry 5 mm uzavřít vyspárováním a zaplněním trhlin materiálem weber.tec 915. Neuzavřené prohlubeniny > 5 mm, jako jsou například kapsy v maltě, otevřené styčné a vodorovné spáry ve zdivu nebo výlomy je potřeba vyplnit vhodnou maltou, například izolačním vyrovnávacím tmelem weber.tec 933, nebo jiným vhodným materiálem, který kompenzuje smršťování a nepropouští vodu. V případě mezerovitého podkladu (například betonové tvárnice nebo tvárnice z lehčeného betonu) je potřeba při zatížení prosakující vodou a tlakovou vodou vytvořit uzavřený povrch aplikací omítky maltou skupiny III.

Izolace plochy/stěny
Nanášení weber.tec 915 se provádí nejméně ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu izolačního přípravku je třeba uskutečnit co nejdříve je to možné, ale tak aby první vrstva nebyla poškozena. V případě zatížení vytékající prosakující vodou a podzemní vodou je třeba po aplikaci první vrstvy zapracovat skleněnou tkaninu R131. Weber.tec 915 dosáhne svých definitivních vlastností po úplném vytvrzení a proschnutí. Teprve potom na něj lze lepit ochranné a izolační desky, lze zaplnit stavební jámu, lze nastavit zadržování podzemní vody atd. Je třeba dbát na to, aby izolační vrstva nemohla být podmáčena dešťovou vodou. Rovněž by tato izolační vrstva neměla nechráněná přezimovat. Na bezprostředně zaschlý izolační nátěr se nesmí sypat hlína ani stavební rum nebo suť. V případě silnějšího ozáření podkladu sluncem doporučujeme podle pravidel omítání slunce zastínit nebo přeložit izolační práce do ranních nebo večerních hodin.

izolace plochy/podlaha
Při izolování proti půdní vlhkosti se provádí aplikace přípravkem weber.tec 915 stejnoměrně a bez pórů ve dvou nátěrech po zaschnutí základního nátěru na podlahovou desku. Po proschnutí izolační vrstvy se jako ochranná a kluzná vrstva vkládají dvě vrstvy polyetylénové fólie a na ní se nanáší plovoucí mazanina. Při izolování podlahy proti vzdouvající se prosakující vodě, respektive proti tlakové vodě (podzemní voda) se provádí aplikací izolace na podkladní vyrovnávací vrstvu, to znamená pod podlahovou desku. Podkladní vyrovnávací vrstvu (minimálně B 25) je třeba v okrajové oblasti zesílit. Při izolování balkónů, teras a přečnívajících desek je třeba weber.tec 915 aplikovat po stranách až do výšky pozdější horní hrany mazaniny. V úžlabích a hranách je potřeba do druhé vrstvy nánosu weber.tec 915 (dvousložkový) zapracovat tkaninu ze skelných vláken č. 2. Oblast stříkající vody nad mazaninou, respektive cca 15 cm pod mazaninou (pro překrytí) je potřeba předem utěsnit flexibilním izolačním nátěrem superflex D 2. Po proschnutí izolační vrstvy z materiálu se položí dvojitě polyetylénová fólie jako ochranná a kluzná vrstva.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vyčnívající zbytky malty, betonu je třeba odstranit. Z hran krajnic je třeba odstranit zeminu. Zvlášť pečlivě je třeba ošetřit zakladové výčnělky. Cementovou kaši, zbytky malty a další součásti, které by měly nagativní vliv na přilnutí izolačního nátěru, je třeba zcela odstranit pomocí vhodného nástroje, jako je například diamantová bruska.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezové hladítko, nerezová lžíce, štětka, vědro.

Čištění

Nářadí, nádoby, nástroje se musí ihned po použití očistit vodou. Později je umytí možné pouze rozpouštědly.

Více informací

Balení

 • PVC obal 30 l weber.tec 915 / 2 kg weber.tec 915 urychlovač tuhnutí
 • PVC obal 10 l weber.tec 915 / 0,6 kg weber.tec 915 urychlovač tuhnutí

 

 

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

technická data

weber.tec 915

 • Hustota: cca. 650 kg/m3
 • Konzistence: pastozní, stabilní
 • Tloušťka vrstvy: 1,2 mm mokré vrstvy je cca 1 mm suché vrstvy
 • Schnutí: cca 3 dny, při +20 °C a 65% relativní vlhkosti
 • Zůstatek po vyschnutí: ...cca 85 % objemových m2

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Můžete zakoupit v našem e-shopu