Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ETICS weber therm plus ultra

ETICS weber therm plus ultra
ETICS weber therm plus ultra

výhody produktů

 • systém s Evropským technickým schválením dle ETAG 004
 • fenolické izolační desky mají součinitel tepelné vodivosti o 44% nižší než EPS
 • ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy
 • ideální pro zateplení, kde potřebujeme maximální úsporu podlahové plochy (lodžie, balkony)
 • vlivem tenčího zateplovací systému získáme vyšší podlahovou plochu při stejné půdorysné ploše stavby
 • vhodný na rodinné i bytové domy
 • vhpdný na rekostrukce i novostavby
 • vlivem tenčího izolantu je jednodušší a levnější napojení zateplení na střechy
 • levnější kontrukce parapetů

ideální zateplovací systém (ETICS) pro nízkoenergetické a pasivní domy

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití fenolických izolačních desek. Povrchová úprava zateplovacího systemu jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně

 • 30 - pro omítky weber.pas silikát, weber.pas extraClean
 • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

dokumentace

technický list

prohlášení o vlastnostech

Evropské technické posouzení

technologický předpis

kontrolní plán ETICS

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:
weber.therm plus ultra
– lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Fenolické izolační desky

Třída reakce na oheň C dle ČSN EN 13 501-1

Součinitel tepelné vodivosti λD [W/mK]:

 • pro tloušťky desek 20 – 24 mm λD = 0,025 [W/mK]
 • pro tloušťky desek 25 – 44 mm λD = 0,024 [W/mK]
 • pro tloušťky desek nad 45 mm λD = 0,021 [W/mK]

Objemová hmotnost: 35 kg/m3

Faktor difúzního odporu: μ = 35

Formát desek:
standardní 1200 × 400 mm / vrstvené 1220 × 400 mm

Tloušťky desek:
standardní 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 475 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Přehled povrchových úprav

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému (ETICS) se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, zdivo z cihelných bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.