Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ETICS weber therm combi mineral / E mineral

ETICS weber therm combi mineral / E mineral
ETICS weber therm combi mineral / E mineral

výhody produktů

 • weber therm combi mineral - systém s národním certifikátem
 • weber therm combi E mineral - systém s Evropským technickým posouzením
 • zateplovací systém s novými izolačními deskami Frontrock MAX E
 • vysoká propustnost pro vodní páru
 • jednoduchá montáž
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití dvouvrstvých izolačních desek z minerální vlny Frontrock MAX E. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití dvouvrstvých izolačních desek z minerální vlny Frontrock MAX E. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky: weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas estraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 - weber.pas silikát, weber.pas extraClean,
         weber.pas silikon plus
 • 25 - pro omítky weber.pas silikon, weber.pas topdry

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

dokumentace

Osvědčení Cechu pro zateplování budov - tř. A

technický list

certifikát

stavebně technické osvědčení

prohlášení o shodě

technologický předpis

kontrolní plán ETICS

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Skladba ETICS weber therm combi mineral

materiál značení
upevnění 
 weber.therm klasik    LZS 710  
 weber.therm klasik J    LZS 710  
 weber.therm elastik    LZS 720  
 weber.therm technik    LZS 730  
 weber.therm elastik Z    LZS 720Z  
 weber.tmel 700    LZS 700 (neplatí pro A CZB)  
 tepelná izolace    
 tepelná izolace MW dvouvrstvá deska Frontrock MAX E   
 dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky   
 Weber    WH O, WH S  
 Ejot    Ejotherm STR U,  
    STR U, STR U 2G  
 Bravoll    PTH-KZ  
    PTH S  
 Koelner    TFIX-8M  
 Hilti    SX-FV  
 základní vrstva    
 weber.therm klasik    LZS 710 (neplatí pro A CZB)  
 weber.therm elastik    LZS 720  
 weber.tmel 700    LZS 700 (neplatí pro A CZB)  
 armovací tkanina    
 skleněná síťovina    R 117 A 101, weber.therm 117  
    R 131 A 101, weber.therm 131  
 podklad povrchové úpravy    
 weber.pas podklad UNI    NPU 700  
 povrchová úprava    
 weber.pas silikát     
 weber.pas silikon     
 weber.pas topDry     
 weber.pas extraClean     
 weber.pas aquaBalance     
 weber.pas extraClean active     
 příslušenství k systému    
 soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky   
 rohové profily Al, rohové profily plastové   
 okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou   
 dilatační profily   
 ostatní profily   

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

 • weber.therm klasik LZS 710 – lepicí a stěrková hmota
 • weber.therm elastik LZS 720 – lepicí a stěrková hmota
 • weber.tmel 700 – lepicí a stěrková hmota (neplatí pro A CZB)

tepelné izolanty:
Dvouvrstvé desky z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech Frontrock MAX E s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry izolačních desek Frontrock MAX E jsou 1000×600mm a tloušťky od 60 do 280 mm.

Na vyžádání lze vyrobit v rozměrech 1000×500 mm.

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy, odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1m nebo 1,1m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s evropským technickým schválení podle jednotné evropské směrnice ETAG 014.

Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů se používají hmoždinky ocelovým trnem, zatloukací nebo šroubovací. Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 90 do 475 mm. Pro kotvení lehkých kovových nebo plastových prvků – soklové profily, se používají zatloukací hmoždinky většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Přehled povrchových úprav

druh zrnité rýhované
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.pas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R    
weber.pas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weber.pas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R    
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weber.pas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R    

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm.

Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.