Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ETICS - terminologie a legislativa

Terminologie používaná při stanovení jakosti výrobků a doklady. které má investor vyžadovat před zahájením veškerých zateplovacích prací.

Vysvětlení některých pojmů, s nimiž se v praxi setkáváme:

ETICS - terminologie a legislativa

  • ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.
  • ETAG: jednotná evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobků . Pro ČR se stal ETAG aktuální po vstupu do EU a notifikované zkušební laboratoře se těmito pokyny řídí a podle nich postupují. Pro ETICS jde o směrnici ETAG 004 – v ČR dnes jediný správný a platný způsob, kterým si výrobce zabezpečí, pokud ho úspěšně absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.
  • Národní certifikát ETICS: doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění jednotné evropské směrnice ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními laboratořemi převzata jako základní zkušební postup. Tento certifikát opravňuje výrobce prodávat svůj výrobek pouze ČR.
  • ETA: evropské technické schválení – obdrží výrobce ETICS po splnění předpisu ETAG 004. Toto schválení opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do členských států EU.
  • CZB: Cech pro zateplování budov – sdružuje všechny významné výrobce a zpracovatele ETICS, stejně tak výrobce jednotlivých komponentů ETICS, jako jsou tepelné izolanty či kotvy. Tato organizace vytvořila vlastní kritéria pro posouzení ETICS při respektování současného stavu vědění v ČR a stavu národních i evropských norem platných v této oblasti. Tato kritéria jsou určena pro členy Cechu pro zateplování budov ČR při posuzování kvalitativní úrovně ETICS.