Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Řešení fasád dřevostaveb s difúzně otevřeným obvodovým pláštěm

systém Weber – diffusheet

problém

Konstrukce obvodových plášťů dřevostaveb

Jsou známy dva stavebně-fyzikální principy plášťů dřevostaveb

Konstrukce obvodového pláště budov můžeme z pohledu problematiky pohybu vodních par rozdělit na dva typy. Konstrukce difúzně uzavřené a konstrukce difúzně otevřené.

Konstrukce difúzně uzavřené

U konstrukcí difúzně uzavřených je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva tzv. parozábrana a tou je zabráněno vstupu vodní páry do konstrukce. Parozábrana má ekvivalentní difúzní tloušťku Sd větší než 120 m. Umístění paronepropustné vrstvy na straně interiéru je důležité, protože u obytných budov se vodní pára pohybuje z interiéru do exteriéru více jak 8 měsíců v roce.

Difúzně uzavřené dřevostavby se běžně zateplují zateplovacími systémy určenými na podklady z desek na bázi dřeva a není zde kladen důraz na jejich paropropustnost.

Konstrukce difúzně otevřené

U difúzně otevřených konstrukcí naopak vstup vodní páry do konstrukce povolujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo ke hromadění vlhkosti.

Ze strany interiéru se umísťuje vrstva, tzv. parobrzda s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd < 5 m. Tato vrstva přibrzdí vstup vodní páry do konstrukce z interiéru tak, aby vodní pára v konstrukci nekondenzovala.

Tyto difúzně otevřené konstrukce nelze zvenčí obalit měně propustným zateplovacím systémem, který v sobě kombinuje např. desky z pěnového polystyrenu s akrylátovou omítkou.

Co je to difúzně otevřená konstrukce?

Je známo, že plyny se pohybují dvěma možnými způsoby. Konvekcí, kde hnací silou je rozdíl tlaků a difúzí, kde hnací silou je rozdíl parciálních tlaků nebo alternativně rozdíl koncentrací. Difúze může vzniknout pouze ve směsi plynů. Ve stavební fyzice se bavíme o směsi vodní pára a suchý vzduch. Konvekce – proudění spárami v pláštích budov má za následek nekontrolovatelné ztráty tepla a proto je třeba ji v pláštích budov eliminovat. Dále je třeba zajistit, aby procházející vlhkost neohrozila bezpečnost dřevěných prvků.

Skladba obvodového pláště difúzně otevřené konstrukce dřevostavby

Nosnou konstrukcí obvodového pláště konstrukce je konstrukce vytvořená z dřevěných hranolů. Z vnitřní strany jsou na nosnou konstrukci připevněny parobrzda a vnitřní předstěna na laťovém roštu. Prostor mezi nosnou konstrukcí obvodového pláště a laťovým roštem je vyplněn prodyšnou vláknitou tepelnou izolací. Z vnější strany je na dřevěnou nosnou konstrukci připevněn zateplovací systém Weber – diffusheet.

Skladba zateplovacího systému Weber – diffusheet

Zateplovací systém Weber – diffusheet je tvořen dřevovláknitými izolačními deskami, které jsou k nosné konstrukci připevněny pomocí vrutů, sponek nebo hmoždinek. Používají se desky Pavatex v tloušťkách 60, 80, 100, 120 mm.

Vlastnosti izolačních dřevovláknitých desek Pavatex ISOLAIR a DIFFUTHERM

 • Rozměry: 770 × 2500, 580 × 1800, 5 80 × 1450 mm
 • Používané tloušťky: 60, 80, 100, 120 mm
 • Hrany jsou opatřeny perem a drážkou
 • Hustota: 200/190 kg/m3
 • Součinitel tepelné vodivosti ISOLAIR: λD = 0,044 W/mK
 • Součinitel tepelné vodivosti DIFFUTHERM: λD = 0,043 W/mK
 • Faktor difúzního odporu: μ = 5
 • Nasákavost: max. 1 kg/m2 povrchu
 • Pevnost v tlaku ISOLAIR: 230 kPa
 • Pevnost v tlaku DIFFUTHERM: 80 kPa

Povrchová úprava

Jako povrchovou úpravu fasády systému Weber – diffusheet je třeba použít prodyšné vnější souvrství, které se na izolační desky nanáší bez použití podkladního nátěru.

Základní vrstva

Základní vrstva se provádí hmotou weber.therm clima LZS 750 se skleněnou síťovinou weber.therm 117 nebo weber.therm 131. Základní vrstva se provádí v tloušťce 5 až 6 mm. Stěrková hmota weber.therm clima LZS 750 nejprve hladkou stranou vetře do povrchu dřevovláknité desky. Následně se ze stěrkové hmoty pomocí zubového hladítka velikostí zubů 6 mm vytvoří vlny výšky cca. 4 mm. Po zatuhnutí vytvořených vln naneseme druhou vrstvu stěrkové hmoty a vložíme skleněnou síťovinu tak, že bude ležet na povrchu již zatuhlých vln. Povrch základní vrstvy uhladíme nerezovým hladítkem, tak aby nedošlo při hlazení k poškození vln a skleněná síťovina zůstala na jejich povrchu. Krytí skleněné síťoviny 1 mm ve spojích 0,5 mm.

Omítka

Na finální úpravu se použije tenkovrstvá omítka weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. Skladbu cele konstrukce obvodového pláště včetně povrchové úpravy je třeba ověřit tepelně technickým výpočtem.

řešení

Srovnání skladby difúzně uzavřené a difúzně otevřené konstrukce obvodového pláště

 1. vnitřní předstěna
 2. vnitřní izolace
 3. laťový rošt pro předstěnu
 4. parozábrana
 5. svislé prvky nosné konstrukce stěny
 6. vnitřní izolace
 7. vodorovné prvky nosné konstrukce stěny
 8. vnější opláštění
 9. kontaktní zateplovací sys.– weber therm elastik W
 10. vnější souvrství - armovaná základní vrstva, omítka
 1. vnitřní předstěna
 2. vnitřní izolace
 3. laťový rošt pro předstěnu
 4. parobrzda
 5. vnitřní izolace
 6. svislé prvky nosné konstrukce stěny
 7. vodorovné prvky nosné konstrukce stěny
 8. vnější opláštění - dřevovláknitá deska Pavatex
 9. vnější souvrství - armovaná základní vrstva, omítka