Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provádět zateplení budovy vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS)?

Nahlédněte na naše tipy, než se pustíte do zateplovacích systémů. Tyto doporučení vycházejí nejen z našich zkušeností, ale i znalostech našich zákazníků.

problém

řešení

1/ Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují hmoždinkami s malou mezerou mezi profily,k jejich případnému vyrovnání sepoužijí distanční podložky. K napojeníprofilů se používají plastové spojky.

2/ Systém je možno založit bez soklového profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a montážní latě.

3/ K zajištění odkapu vody u nadpraží nebo při založení systému bez soklové lišty se použije rohový ochranný profil s okapničkou.

4/ Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

5/ Příprava lepicích a stěrkových práškových hmot spočívá v postupném vmíchání prášku do čisté vody pomocí unimixeru nástavce na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním.

6/ Nanášení lepicí hmoty na desky z EPS a MW s podélnou orientací vláken se provádí po obvodu desky a do středu ve třech terčích. Slepená plocha tvoří min. 40 % plochy izolační desky.

7/ Příklad nanášení lepicí hmoty strojním způsobem. Slepená plocha tvoří min. 40 % plochy izolační desky.

8/ Lepení izolantu z minerálních vláken s příčnou orientací vláken (lamely) se provádí vždy celoplošně.

9/ Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu – do spár.

10/ U ostění otvorů se provádí nalepení desek v ploše nejlépe s přesahem a po zatvrdnutí lepicí hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou.

11/ Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.

12/ Při formátování rohové desky s výřezem je třeba dodržet minimální rozměry dle obrázku. Platí pro izolační desky z EPS a desky z MW s podélnou orientací vláken. Neplatí pro lamely z MW.

13/ Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu nebo například na rozhraní dvou různorodých materiálů v podkladu.

14/ Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce.

15/ Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hod. od nalepení s vrchem talíře v rovině s povrchem izolantu. Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách.

16/ Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 × 500 mm.

17/ Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů se vyztuží osazením rohového profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.

18/ Po osazení rohových profilů se rohy otvorů diagonálně vyztuží pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 x 200 mm. Pruhy se osadí do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty, delší hranou přesně na rohy otvorů.

19/ V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních profilů do předem nanesené stěrkové hmoty.

20/ Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm.

21/ Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.

22/ Spáry mezi systémem a jinou konstruk cí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému. Podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.

23/ Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Při broušení nesmí dojit k poškození skleněné síťoviny.

24/ Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.

25/ Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.

26/ Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.