Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix mont/Z

weber.mix mont/Z
weber.mix mont/Z

výhody produktů

  • malta pro tenkovrstvé lepení pórobetonových tvárnic
  • ruční zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • weber.mix mont Z - zimní úprava

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

weber.mix mont    MCT 510

weber.mix mont Z MCT 510 Z

Spotřeba

Spotřeba při ozubení hladítka 4mm: cca 3-3,5 kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Hmota je určena pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic.

Aplikace

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) cca do 5,5 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Po rozmíchání směs nechte 5 minut odstát a ještě jednou krátce promíchejte. Nanášejte pomocí zubového hladítka. Do připraveného lože klademe další pórobetonové prvky. Doba otevřenosti na zdivu min. 5 minut.

Všeobecné požadavky pro podklad

Pórobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevhlčí.

Podmínky pro zpracování

Weber.mix mont

Weber.mix mont Z – lepidlo je určené pro aplikace v rozsahu teplot vzduchu od +1 °C do +15 °C a vlhkostních podmínek do 80 %. Teplota podkladu musí být nad +1 °C. Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +1 °C min. do 6 hodin po aplikaci.

– teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota pórobetonových tvárnic nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

Skladovat v suchu a chránit před vlhkem. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Složení/Technická data

Suchá maltová směs obsahuje anorganické pojiva a plniva, modifikující přísady.
zrnitost směsi 1 mm
obj.hmotnost (suché zatvrdlé maty) 1 400 kg/m3
doba zpracovatelnosti 90 minut
čas pro úpravu 5 minut

Prohlášení o vlastnostech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Můžete zakoupit v našem e-shopu