Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix Z

weber.mix Z
weber.mix Z

výhody produktů

  • pro ruční zpracování
  • pro zakládání zdiva z broušených cihel
  • rychlezavadající
  • pro keramické zdivo
  • pro exteriér - interiér
  • pevnost v tlaku 10 MPa

suchá maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Zdící malta pro zakládání 1. vrstvy zdiva z broušených cihel. Použitelná v exteriéru i interiéru. Pevnost v tlaku 10 MPa.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MC902

Spotřeba

25 kg = 20 l malty
(Uvedené spotřeby jsou orientační amohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.)

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda - cca 3,8 l na jeden pytel (25 kg)a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Takto připravenou směs necháme 5 minut odležet, následně opětovně promícháme a můžeme používat.

Pokud nám malta postupně houstne, opětovným promícháním el. míchadlem, bez přidání vody získá zpět svou původní elasticitu. Pokud by bylo nutné zvýšení podílu vody v již namíchané maltě (např. v horkém počasí), vodu přiléváme pomalu
a opatrně, tak aby na konci míchacího cyklu byla malta požadované konzistence.

Nanášení malty se provádí zednickou lžíce nebo fankou.

Tlouštka ložné spáry může kolísat mezi 10mm a 40mm.

První vrstva se zakládá pomocí nivelačního přístroje, pro zajištění dokonalé rovinnosti zdiva.

Všeobecné požadavky pro podklad

Zakládací malta u 1. řady zdiva se nanáší vždy na předem připravenou hydroizolaci (izolační pásy nebo izolační stěrky). Izolační pásy musí být bez vln, boulí a jiných nerovností. Izolační stěrka musí být provedena souvisle – odpovídající šířce zdiva, zcela kryjící povrch základové konstrukce a v tloušťce odpovídající horizontální hydroizolaci pod zděné konstrukce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší pro zpracování musí být od +5 °C do +26 °C ,teplota zdících prvků nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům deště, slunce, větru.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce, alternativně el. vrtačka s míchadlem, vědro.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

složení
Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.

technická data
Pevnost v tlaku : Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku: 0,15 N/mm2 (tabulková hodnota)
Obsah chloridů: < 0,1 % hm.
Reakce na oheň: Třída A1
Absorpce vody: 0,35 kg/(m2min.0,5)
Propustnost vodních pár: 15/35
Tepelná vodivost λ10,dry: 0,88 W/(m.K)(tabulková hodnota; P=50 %)
Trvanlivost: 15 cyklů dle ČSN 72 2452

záměsová voda 0,15 l/kg– 3,75 l/25 kg pytel
obj. hm. v suchém stavu 1 830 kg/m3
max. zrno 2 mm
doba zpracování 30 min.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.