Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix T

weber.mix T
weber.mix T

výhody produktů

 • pro ruční zpracování
 • nanášení pouze aplikačním válcem
 • pro tenkovrstvé lepení broušených cihel
 • pro keramické zdivo
 • pro exteriér – interiér
 • pevnost v tlaku 10 MPa

suchá maltová směs pro tenkovrstvé lepení zdiva z broušených cihel

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Zdící tmel tenkovrstvý, malta na tenkou spáru pro zdění konstrukcí z broušených keramických cihel.

Použití

Pro tenkovrstvé lepení broušených cihel.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MC903

Spotřeba

2 kg/1 mm/m2

Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Do čisté, přiměřeně velké plastové nádoby se nejdříve nadávkuje čistá voda – cca 7,8 l na jeden pytel (25 kg)a za stálého míchání el. míchadlem se vsypává suchá směs.

Hmota se míchá cca 5 minut. Takto namíchanou směs necháme 5 minut odležet, následně opětovně promícháme a můžeme používat. Pokud nám malta postupně houstne, opětovným promícháním el. míchadlem, bez přidání vody získá zpět svou původní elasticitu. Pokud by bylo nutné zvýšení podílu vody v již namíchané maltě (např. v horkém počasí), vodu přiléváme pomalu a opatrně, tak aby na konci míchacího cyklu byla malta požadované konzistence.

Nanášení malty se provádí nerezovým válcem. Jeho velikost musí odpovídat šířce vyzdívané konstrukce. Do násypky válce umístíme namíchanou maltu.

Válec položíme na zdivo. Válcem po zdivu pomalu couváme a při tomto pohybu je zdící tmel automaticky nanášen pouze na povrch jednotlivých voštin. Tlouštku nanášené vrstvy regulujem „distanční lištou“ – resp. jejím posunem směrem nahoru nebo dolu.

Nanášíme vrstvu pouze na žebra broušené cihly. Tlouštka nanesené vrstvy musí být 1 mm. Nanášení tenkovrstvého tmele je možné též „máčením“ ložné plochy cihly do tmele. Cihla se ložnou plochou ponoří do tenkovrstvého tmele max. 5 mm.

Posun nebo korekce cihel po jejich usazení do maltového lože z tenkovrstvého tmele je zakázána!

Všeobecné požadavky pro podklad

Při zdění je nutné udržovat povrch cihel – čistý, bez prachu a jiných nesou držných částic. Práce se nesmí provádět pod teplotu ovzduší i podkladu +5 °C.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky, vědro, zednická lžíce, aplikační válec pro tenkovrstvý tmel, fanka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 10 50 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Zimní varianta 6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

 • Pevnost v tlaku min. Třída M 10
 • Počáteční pevnost ve smyku (tab. hod.) 0,3 N/mm2
 • Obsah chloridů max. < 0,01 % hm.
 • Reakce na oheň Třída A 1
 • Absorpce vody 0,32 kg/min2m0,5
 • Propustnost vodních par (tab. h odnota) μ 15/20
 • Tepelná vodivost λ10, dry (t ab. hod., P=50 %) 0,45 W/m.K
 • Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 15 cyklů
 • záměsová voda 0,31 l/kg= 7,75 l/25 kg pytel
 • obj. hm. v suchém stavu 1 450 kg/m3
 • max. zrno 0,5 mm
 • doba zpracování 90 min.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu