Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix lícový

weber.mix lícový
weber.mix lícový

výhody produktů

  • pro ruční zpracování
  • pro interiéri exteriér
  • vhodný pro zdění ze zdicích prvků pro lícové zdivo

malta na lícové zdivo

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

MC 930

Spotřeba

suchá směs na 1m2 malty cca 1800 kg; suchá směs (tl. 1 cm) cca 14 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Zdící malta pro ruční zpracování, použitelná v interiéru i exteriéru. Vhodná pro zdění ze zdících prvků pro lícové zdivo.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 3,8 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Nanášení zdící malty se provádí nanesením zednickou lžící na zdící prvek.

Všeobecné požadavky pro podklad

Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Zrnitost

2 mm

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv a křemenného písku.

Pevnost v tlaku: třída M5. Počáteční pevnost ve smyku: 0,15 N/mm2. Obsah chloridů: méně než 0,01 % hm. Reakce na oheň: Třída A1. Absorpce vody: 0,2 kg. Propustnost vodních par: 5/15. Tepelná vodivost: 1,1 W/mK. Trvanlivost 15 cyklů. Dle ČSN 72 2452. Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty 1910 kg/m2. Doba zpracovatelnosti 90 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.