Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix C

weber.mix C
weber.mix C

výhody produktů

  • pro ruční zpracování – nanášení pouze aplikačním válcem
  • pro celoplošné lepení broušených cihel
  • pro keramické zdivo
  • pro exteriér - interiér
  • pevnost v tlaku 10 MPa
  • možnost korekce zdiva

suchá maltová směs pro celoplošné lepení zdiva z broušených cihel

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Zdící tmel celoplošný, malta pro celoplošnou tenkou spáru pro zdění konstrukcí z broušených keramických cihel.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MC904

Spotřeba

17 kg = 25 l malty
(Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.)


dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Do čisté, přiměřeně velké plastové nádoby se nejdříve nadávkuje čistá voda - cca 8,8 l na jeden pytel (17 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá pomocí el. míchadla cca 5 minut – konečná hustota by měla mít konzistenci medu. Takto namíchanou směs necháme 5 minut odležet, následně opět promícháme a může začít zdít.

Pokud nám malta postupně houstne, opětovným promícháním el. míchadlem, bez přidání vody získá zpět svou původní elasticitu.
Pokud by bylo nutné zvýšení podílu vody v již namíchané maltě (např. v horkém počasí), vodu přiléváme pomalu a opatrně, tak aby na konci míchacího cyklu byla opět malta požadované medové konzistence.

Nanášení malty se provádí aplikačním nerezovým válcem. Jeho velikost musí odpovídat šířce vyzdívané konstrukce.
Do násypky válce umístíme namíchanou maltu.

Válec položíme na zdivo. Válcem po zdivu pomalu couváme a při tomto pohybu
je zdící tmel automaticky nanášen plošně na celý povrch broušené cihly – tzn překrývá i dutinky broušené cihly.

Tlouštku nanášené vrstvy regulujeme „distanční lištou“ – resp. jejím posunem směrem nahoru nebo dolu. Tmel nanášíme v tlouštce vrstvy 3 mm. Po osazení
cihly do maltového lože dojde ke stlačení zdícího tmele a konečná tlouštka spáry je pak 1mm. Cihly musí být osazeny nejpozději do 8 minut od nanesení
tmele. Do této doby ji lze lehce upravovat do požadované roviny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Při zdění je nutné udržovat povrch cihel – čistý, bez prachu a jiných nesoudržných částic. Práce se nesmí provádět pod teplotu ovzduší i podkladu +5°C.

Nářadí

Vrtačka,míchadlo do vrtačky, vědro, zednická lžíce, aplikační válec pro celoplošnou spáru, fanka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 17 kg papírových obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Pevnost v tlaku : Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku: 0,3 N/mm2 (tabulková hodnota)
Obsah chloridů: < 0,1 % hm.
Reakce na oheň: Třída A1
Absorpce vody: 0,35 kg/(m2min.0,5)
Propustnost vodních pár: μ 5/20
Tepelná vodivost λ10,dry: 0,26 W/(m.K)(tabulková hodnota; P=50 %)
Trvanlivost: 15 cyklů dle ČSN 72 2452

záměsová voda 0,52 l/kg – 8,8 l/25 kg pytel
obj. hm. v suchém stavu 950 kg/m3
max. zrno 0,5 mm
doba zpracování 90 min.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Můžete zakoupit v našem e-shopu