Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat výplň

weber.bat výplň

výhody produktů

  • bobtnavý efekt
  • výplň dutin
  • pevnost v tlaku 10 MPa

Jednosložková výplňová hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 2 mm.

Číslo výrobku

OH 106

Spotřeba

17 l čerstvé malty/pytel

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Ke spolehlivému vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevenou prefabrikovanou stěnou pro zajištění celoplošného přenosu zatížení nebo vyplnění těžko přístupných otvorů a dutin v prefabrikovaných dílcích konstrukcí, kde nepřevýší teplota 75°C.

Dalším možným využitím je např. vyplnění vzniklých otvorů a kaveren při dodatečném vkládání hydroizolačních materiálů mezi vrstvy nosného zdiva při dodatečné hydroizolaci budov (při tzv.podřezávání).

Aplikace

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4,5 litru vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky) do konsistence vhodné pro zpracování bez hrudek po dobu 2 – 3 min. Tuhnoucí maltu již nerozmícháváme opětovným přidáváním vody, protože bobtnání je již ukončeno. Doba zpracovatelnosti je pouze max. 30 minut. Hmota testována na 15 zmrazovacích cyklu.

Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 30 minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem, případně zednickou lžící.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkum tepla, vlhka a pruvanu.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novodurové hladítko, zednická lžíce, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka s malými otáčkami.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.
Váhová tolerance +/- 3%

Skladování

6 měsíců od data výrobyv originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.