Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 652

weber.mur 652
weber.mur 652

výhody produktů

  • lehce zpracovatelná
  • regulující klima
  • velmi dobrá přilnavost
  • vynikající strojové nanášení
  • ruční i strojové zpracování
  • pro vnitřní použití
  • ideální pro údržbu památek

jílová klimaregulační omítka

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Světle hnědá.

Definice výrobku

Dvouvrstvá jílová omítka se speciálně vybranými surovinami a minerálními
přísadami pro ruční i strojní zpracování. Pouze k vnitřnímu použití.

Číslo výrobku

HML

Spotřeba

16,5 kg/10 mm/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.mur 652 - omítky v interiéru

Aplikace

strojně:
Omítacím strojem Uelzener S38 nebo PFTG4.


ručně:
Obsah pytle důkladně promíchejte s uvedeným množstvím vody, abyste dosáhli správné konzistence pro zpracování.

vícevrstvé zpracování:
Použije-li se materiál weber.dur 652 na dvě vrstvy omítky, musí být spodní vrstva dobře proschlá. Pokud dojde k nanášení druhé vrstvy na vlhkou spodní vrstvu, může dojít k tvorbě trhlin a k odloupnutí vrstvy omítky.

Při nanášení dvojvrstvé omítky musí být tloušťky omítky zvoleny tak, aby vrchní vrstva omítky nepřekročila tloušťku 15 mm. Nejprve nastříkejte řídkou jílovou omítku a potom nanášejte na zvlhčený podklad (vyschlou 1. vrstvu) do požadované celkové tloušťky omítky. Nejprve ji zarovnejte latí, utáhněte PUR hladítkem a následně uhlaďte molitanovým nebo houbovým hladítkem nebo vytvořte individuálně zvolené struktury povrchu.

Tloušťka vrstvy u jednovrstvého pracovního postupu u savé podkladní vrstvy je max. 20 mm, u nesavé nebo špatně savé podkladové vrstvy 5–8mm. U dvouvrstvého pracovního postupu musí být spodní vrstva dobře proschlá a zdrsnělá. Tloušťka vrstvy 20 mm na jednotlivou vrstvu nesmí být u savých
podkladů překročena. Po vyschnutí odmeťte volná zrníčka. Maximální tloušťka omítky je závislá na podkladu. Již zaschlá jílová omítka se může opět zpracovat přidáním vody. K tvrdnutí dochází díky vysychání, proto po zpracování zajistěte dobré větrání.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro omítku musí být čistý a schopný nést zatížení.

Odstraňte nečistoty, prach, volné částice a látky omezující přilnavost.Neprodyšné podklady (např. beton) vyžadují předběžné ošetření pomocí minerálního lepicího a stěrkového tmelu weber.therm min 740 – upraveným vodorovně zubovým hladítkem.

Podmínky pro zpracování

Do malty se nesmí přimíchávat žádné přísady. Během zpracování a vysychání omítkové malty nesmí teplota vzduchu, použitých materiálů a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy je třeba chránit proti příliš rychlému vysychání.

Nářadí

Zednická lžíce, štětka, fanka, stahovací lať, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 30 kg papírových obalech, 42 ks – 1080 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Pevnost v tlaku: ≥ 1 N/mm²
Součinitel tepelné vodivosti: 0,4 W/mK,
Koeficient odporu proti difúzi vodní páry: μ = 8
Zrnitost cca 0,8mm
Tloušťka vrstvy: 8– 20mm
Spotřeba/vydatnost: 16,5kg/10mm/m2, cca 1,8m2/30kg
Spotřeba vody: cca 7 l/30 kg

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.