Weber Saint-Gobain - Official website of the company

terralit

terralit
terralit

výhody produktů

  • zvýšení tepelné izolace
  • vysoce propustná pro vodní páry
  • nepraská ani ve větších vrstvách
  • rychlost provádění

izolační jádrová omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem.

Číslo výrobku

8601

Spotřeba

1 pytel/m2/vrstva 4 cm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na zlepšení tepelné izolace venkovních i vnitřních ploch u novostaveb i starých budov. Tepelně izolační omítka terralit může být použita: a) jako vnitřní izolace, podstatně urychlí vyhřátí studených místností; b) jako venkovní izolace, podstatně se zvyšuje tepelná akumulace zdiva.

Aplikace

Na předem zvlhčený podklad se provede cementový podhoz KPS ostrým ručním náhozem. Tepelně izolační omítka se míchá s čistou vodou do plastické směsi s konzistencí vhodnou pro ruční omítání. Nanáší se ručně. Čerstvě provedená omítka se srovná latí na požadovanou tloušťku vrstvy. Po zatvrdnutí je možné povrch omítky srovnat a vyhladit brusným hladítkem a opatřit tenkovrstvou omítkou se zrnem minimálně 2 mm. Pro nátěry a tenkovrstvé omítky do velikosti zrn 1,5 mm se povrch tepelně izolační omítky upraví terrasan - jemnou omítkou .

Všeobecné požadavky pro podklad

Používá se na venkovní i vnitřní plochy. Jako podklad pod omítku je vhodný každý dobře a rovnoměrně savý podklad, který je nepohyblivý a nesrážlivý, neobsahuje vdou rozpustné prvky, je pevný a suchý. Podklad se mírně navlhčí čistou vodou a potom se upraví provedením cementového podkladního podhozu KPS .

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Proti rychlému vysychání chránit zakrytím čerstvé omítky plachtou, případně kropením vodou.

Nářadí

Zednická lžíce, stahovací lať, hladítka, míchací zařízení, nanášecí zařízení.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.

Více informací

Balení

V 50 litrových (cca 20 kg) papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 40 ks - 800 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Systémové výrobky

Cementový podhoz KPS

Složení/Technická data

Je vyrobena na bázi cementu, minerálních plniv, perlitu a modifikujících přísad. Pevnost malt v tahu za ohybu ČSN 72 2450 min. 0,7 MPa. Přídržnost ČSN 73 2451 min. 0,18 MPa. Součinitel difuze vodní páry ČSN 72 7031 delta=min. 0,15 E - 9 s

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.