Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur mono RU

weber.dur mono RU
weber.dur mono RU

výhody produktů

  • pro ruční zpracování
  • pro exteriér i interiér
  • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

jádrová omítka ruční

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v příodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro jádrové omítky pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

MCV 640

Spotřeba

Suchá směs tl. 10 mm cca 15 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následné štukování.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Dávkování vody cca 7,8 l/pytel (40 kg). Hmota se míchá cca 5 - 10 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.

Nahazování jádrové omítky se provádí nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

Tloušťka vrstvy je od 10 do 15 mm. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hladítkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, nářadí a přístroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 40 kg pap. obalech, 30 ks - 1200 kg/paleta, také volně ložené

Skladování

6 měsíců pd data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Zrnitost

1 mm

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.