Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur klasik ST

weber.dur klasik ST
weber.dur klasik ST

výhody produktů

  • pro strojní zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

jádrová omítka 2 mm

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.

Číslo výrobku

MVCs 631

Spotřeba

suchá směs (tl. 10 mm) cca 16,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Vícevrstvá jádrová omítka

Aplikace

Tloušťka jedné vrstvy je od 10 do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná ro roviny strhávací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hladítkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou, druhem weber.dur cementový, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

ve 40 kg pap. obalech, 30 ks - 1200 kg/paleta, také volně ložené

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Zrnitost

2 mm

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad

Reakce na oheň: A1. Absorpce vody: W0. Propustnost vodních par: 15. Přídržnost: 0,3 N/m 2. FP: B. Tepelná vodivost: 0,53 W/m.K. Trvanlivost 15 cyklů dle ČSN 72 2452 Pevnost v tlaku po 28 dnech CS I. Objemová hmotnost v suchém stavu: 1490 kg/m3. Doba zpracovatelnosti 90 minut. Obsah vzduchu min. 15%.

Prohlášení o vlastnostech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.