Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur klasik JST

weber.dur klasik JST
weber.dur klasik JST

výhody produktů

  • Pro strojní zpracování
  • Pro interiér i exteriér
  • Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky.

Jádrová omítka strojní

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě

Číslo výrobku

MVCs 651

Spotřeba

suchá směs (tl. 10 mm): cca 16 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.dur klasik JST je vícevrstvá jádrová omítka určená pro strojní zpracování.

Aplikace

weber.dur klasik JST – doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu.

Podklad pod weber.dur klasik JST musí být upraven cementovým špricem weber.dur podhoz MC 665.

Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hladítkem.

Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou latí.

Pro docílení hladkého povrchu struktury je vhodné povrch vyhladit filcovým hladítkem. Doporučujeme přeštukovat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou weber.dur podhoz MC 665.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Omítací stroj, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

sypná objemová hmotnost: 1 490 kg/m3
objemová hmotnost zvtrdlé hmoty: 1 390 kg/m3
zpracovatelnost: 90 min
velikost zrna: 1 mm
pevnost v tlaku: 0,4–2,5 MPa
přídržnost: 0,2 MPa
obsah vzduchu: min. 15% obj.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.