Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur 130

weber.dur 130
weber.dur 130

výhody produktů

  • lehká podkladní omítka
  • vysoký modul pružnosti
  • vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
  • ideálni pro zdivo s vyskokými izolačními vlastnostmi
  • velmi vhodná pro nehomogenní podklady
  • vysoce přilnavá
  • odpuzuje vodu

lehčená jádrová omítka pružná

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Lehčená, suchá omítková směs pro strojní zpracování na cihly, beton, porobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiér.

Číslo výrobku

MVCO 130

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.dur 130  - podkladní omítka pro všechny minerální podklady

Aplikace

Weber.dur 130 s aplikuje na podklad v tloušťce 10-25 mm, lokálněi více. Při silně savých či velmi rozdílně savých podkladech, se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách. První vrstva má být o celkové tloušťce 2/3 celkové omítky. Čerstvě aplikovaná malta se staahuje tak, abyv ní nebylyvzduchové póry - nejlépe zubovou latí. Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsní, nebo zvrásní (škrábané silnostěné omítky) nebo vyhladí (tenkovrstvé omítky). Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku prořízněte. Čerstvě aplikovaná omítka se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vypadala.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem weber.dur cementový, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C. čerstvě navrstvené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 30kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti, 40ks - 1200 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v cuchých, krytých skladech.

Zrnitost

do 2 mm

Systémové výrobky

Weber.pral

Složení/Technická data

hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujcích přísad, polyesterových vloček. Reakce na oheň: A1. Absorpce vody: W 0. Propustnost vodních par: ľ = 10. Pružnost: 0,2N/mm2. FP: A. Tepelná vodivost: 0,39 W/m.K. Trvanlivost: 15 cyklů dle ČNS 72 2452.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu