Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 174

weber.cal 174
weber.cal 174

výhody produktů

  • pro všechny minerální podklady
  • pro interní použití
  • vyrovnává vlhkost v místnosti
  • s nízkým pnutím a vyztužením vlákny
  • zabraňuje tvorbě plísní
  • tl. vrstvy 10 – 20 mm

lehčená vápenná omítka

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Přírodní bílá.

Definice výrobku

Přírodní minerální lehčená vápenná omítka určená do interiéru, na bázi vzdušného vápna a hydraulického pojiva.

Číslo výrobku

MV300

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

weber.dur 174 je minerální vápenná omítka pro vnitřní prostředí. Na weber.cal můžete nanášet veškeré minerální vrchní omítky Weber-maxit a nátěry, které neobsahují rozpouštědla. Stavební a fyzikální vlastnosti, jako je účinné vyrovnávání vlhkosti v místnosti a otevřenost systému pro difuzi páry zajišťují zdravé a pohodlné prostředí pro bydlení.

Aplikace

strojní:
Maltu můžete zpracovávat všemi běžnými omítačkami.

ruční:
Promíchejte důkladně obsah pytle s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování. K dosažení hladkého (oštukovaného) povrchu v interiéru doporučujeme vápenný vyhlazovací systém weber.cal 178.

Jako jednovrstvá omítka:
V následujícím dni naneste 3– 4 mm a po natažení povrch rozetřete nebo
vyhlaďte filcovým hladítkem. Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové
omítky zdrsněte. Na šlechtěnou škrábanou omítku např. silničním koštětem nebo ozubenou dekorační škrabkou po prvním natažení. Naneste maltu v uvedené tloušťce (cca 10 – 20 mm). Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte podle latí a tak, aby nevznikaly dutiny. U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky.

Nářadí

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1260 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Všeobecné pokyny

Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.

Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání klesnout pod + 5° C. 

Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo
prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí.
Spotřeba se může měnit podle druhu podkladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky. Přiléhající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit.

Příprava podkladu

Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné části a materiály, které snižují přilnavost, popř. vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokrým pískem. Suché nebo velmi savé podklady je nutno příp. předem navlhčit. Hutné podklady (např. beton nebo staré cihly) vyžadují předběžnou úpravu pomocí minerálního adhezního můstku weber.dur 101, který bude nanesen s drážkami nebo omítkového podhozu weber.san 160 WTA. Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.

Složení/Technická data

složení
Bílý vápenný hydrát, cement, tříděné minerální přísady, provzdušňovací přísady, celulóza.

technické vlastnosti
Pevnost v tlaku: ≥ 1 N/mm
Kapilární absorpce vody (C): W0
Součinitel odporu difuze vodní páry μ: < 20
Dynamický modul E: < 3000 N/mm
Objemová hmotnost zatvrdlé malty: 1400 kg/m
Třída materiálu: A 1
Třída pevnosti: CS I
Skupina maltové směsi: P I

Zrnitost

cca 1 mm

Ředění

Na 1 pytel vápenné omítky weber.cal 137 (30 kg) použijte 8 l vody.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.