Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix 697

weber.mix 697

výhody produktů

  • jednoduché betonování bez míchání
  • pro upevňování plotových sloupků
  • pro zabetonování dopravních značek
  • lze snadno zpracovávat
  • univerzálně použitelný
  • rychlý a bezpečný
  • je čistě minerální
  • rychlé zpracování

suchý rychle tvrdnoucí hotový beton

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.