Weber Saint-Gobain - Official website of the company

štuková stěrka

štuková stěrka
štuková stěrka

výhody produktů

  • speciální mrazuvzdorná stěrka
  • vzhled štukové struktury
  • k vytvoření povrchové struktury zateplovacího systému
  • k renovaci starých pevných omítek
  • pevnější než tradiční štuk

speciální stěrka se štukovým vzhledem, bílá

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Bílá barva.

Definice výrobku

Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu.

Číslo výrobku

3803

Spotřeba

4,0 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Hmota je určena pro provádění finálních úprav na zateplovacích systémech se vzhledem štukového povrchu, na povrchoou úpravu, na renovace a rekonstrukce tradičních jádrových omítek, na povrchovou úpravu členitých detailů zateplovacích systémů i tradičních fasád. Určeno pro venkovní i vnitřní aplikaci.

Aplikace

Příprava podkladu: Větší nerovnosti je třeba vyrovnat před samotným prováděním celoplošné vrstvy, stejně tak je nutné zašpachtlovat veškeré spáry a praskliny. V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním roztokem nebarvené disperze s vodou v poměru 1:5 - 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti doporučujeme provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. Aplikace: Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 - 7 l vody pomocí Unimixeru násady na vrtačku, nebo mícháme ve volnospádné míchačce. Doba míchání je 2-5 minut. Hmota se nanáší na podklad nerezovým nebo plastovým hladítkem. Po zavadnutí hmoty povrch uhladíme hladítkem (molitan, houba, filc).

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi vhodné podklady patří beton, armovací stěrková vrstva na zatepl. systému, soudržná omítka. Při použití na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od +5 do +25°C, teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C. Čersvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a dešti.

Nářadí

Hladítko PVC, lžíce, molitanové hladítko, vědro, míchačka, Inimixer - míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbyků tmele. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Systémové výrobky

Podkladní nátěry - savý podklad: nebarvená disperze. Nesavý podklad: ferma adhezní vazná vrsva.

Složení/Technická data

Hmota na bázi cementu, ostře tříěných vápencových plniv, modifikujících přísad a redispergované disperze. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 - k betonu min. 0,25 MPa, k vápenocementové omítce min. 0,25 MPa. Vodotěsnost ČSN 73 2578 max. 2 l/m2. Mrazuvzdornost ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů. Prostup vodních par ČSN 73 2580 max. 0,5 m. Odolnost proti náhlým teplotním změnám - na betonu ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25 cyklů. Zpracovatelnost 90 min.

Prohlášení o vlastnostech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.