Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Diagnostika podkladu

problém

řešení

Podklad

Respektive jeho stav a kvalita zcela zásadně ovlivňují konečný výsledek omítkových prací – barevnost, vznik a rozsah trhlin, přídržnost, pevnost, životnost. Kvalita podkladu je přímo podmíněna technologickou kázní při provádění zdiva:

Rovinnost zdiva

Optimální vrstva jádrové omítky je do 15 mm, s nadměrnou tloušťkou roste i riziko vzniku smršťovacích trhlin a zvyšují se nároky na přídržnost ke zdivu, musí se používat omítky s hrubším kamenivem, vyšší tloušťky omítky je nutno provádět vrstvením a plocha podkladu se musí zdrsnit pro vyšší mechanickou vazbu vpc podhozem.

Čistota zdiva

Omítání fasády probíhá až v úplném závěru stavebního díla, mezi dokončením hrubé stavby a zahájením fasádních prací tak uplyne mnoho měsíců. V této periodě ale probíhají práce ostatní – příčky, vnitř. omítky, betonáž podlah, atp. Fasáda je tak po celou dobu vystavena běžné stavební prašnosti zejména z pojezdu těžké dopravní techniky zajišťující zásobování stavby, instalaci sil, atp. Prachový film na zdivu, vytvořený provozem stavby je důležité před omítáním odstranit omytím tlakovou nebo proudovou vodou. V opačném případě – zejména pak v kombinaci s vyšší tloušťkou omítky nedojde k dokonalému spojení s podkladem. Následky jako lokální či plošná separace, vznik vzduchových kapes či smršťovacích trhlin na sebe nenechá dlouho čekat.

Spáry ve zdivu

Styčné spáry širší než 5 mm jakož i maltové kapsy musí být v dostatečném předstihu vyplněny lehčenou omítkou. Doba tuhnutí 1 mm/den.

Převazba zdiva

Min. vyžadovaná míra přesahu zdiva se rovná 40 % výšky tvárnice (u dnešních rozměrů to odpovídá cca 10 cm) se musí dodržet. Pokud tomu tak není je nutné do jádrové omítky vložit výztužnou skleněnou síťovinu R 178 s oky 8 × 8 mm.

Homogenita zdiva

Předpokladem bezchybného omítnutí je homogenní podklad. Ale podobné detaily jako jsou boxy a rámy pro venkovní žaluzie, izolace ztužujících žel. bet. věnců, atp. potvrzují, že tomu tak vždy není. Takové oblasti se musí připravit pro zpracování dle pokynů výrobce, ev. projektanta. Min. opatření je vložení sklotkaniny s oky 8 × 8 mm do jádrové omítky v oblastech s výskytem nehomo genních prvků. Ne v každém případě však samostatné vložení sklotkaniny může být dostačující.

Vlhkost zdiva

Před omítáním je nutné vždy zdivo dostatečně navlhčit, aby došlo k otevření pórů v keramice, docílilo se lepší chemické vazby mezi omítkou a zdivem a eliminoval se prudký odvod technologické vody z omítky do podkladu. Tato voda pak chybí při procesu hydratace, omítka vykazuje nižší pevnost a při smrštění dochází k trhlinám, ev. separaci. Chybou je ale také zdivo zcela nasycené vlhkostí díky zatékání do stavby (chybějící či nesprávné odvodnění stř. žlabů, chybějící klempířské prvky atp.). Takto provlhlé zdivo je třeba nechat vyschnout. Pokud nelze dobu vysychání dodržet, musí se na jádrovou omítku provést armovací vrstva se sklotkaninou s oky 3,5 × 3,5 mm a stavebním tmelem. Již dokončené stavby – poškozené či poškozované dlouhodobě trvajícími účinky vlhkosti vyžadující sanační opatření nejsou předmětem této kapitoly.

Dokument ke stažení v PDF