Weber Saint-Gobain - Official website of the company

rudin SC

rudin SC
rudin SC

výhody produktů

  • stěrka na savý i nesavý podklad
  • struktura jemného štuku
  • ke štukování
  • doporučené podklady: beton a porobeton
  • jednoduchá aplikace

vnitřní stěrková hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková suchá vnitřní hmota na minerální bázi s modifikujícími přísadami.

Použití

Pro povrchové úpravy bytových i průmyslových staveb jako konečná povrchová úprava nabo jako podkladní vrstva pro vnitřní nátěry popř. povrchové úpravy. Velmi vhodný pro úpravu povrchů navazujících na sádrokarton (hladká rovná plocha).

Barevné odstíny

Přírodní bílá.

Číslo výrobku

8108

Spotřeba

Rudin SC 2 kg/m2/ 2 mm vrstvy

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Všeobecné požadavky pro podklad

Hmota se používá na uvedené podklady - pórobeton, pohledový beton, prefabrikované dílce, omítky. Podklady musí být pevné, čisté, zbavené starých nátěrů. Poškozená místa spáry a nerovnosti hlubší než 3 mm musí být před nanášením stěrky vyspraveny. K tomu lze použít rudin SC i v několika vrstvách, z nichž jdna může mít maximálně 3 mm. Uvedené podklady se nevlhčí ani nepenetrují! Nerovnosti podkladu (zbytky tmele na lepení pórobetonů, nerovné spáry vytvořené bednícími dílci při monolitických konstrukcích apod.) je nutné "strhnout". Nanášet při teplotách +5 až +25°C.

Podmínky pro zpracování

Vnitřní stěrková hmota se připraví postupným smícháním 100 hmotnostních dílů rudinu SC a 33 - 37 hmotnostníc dílů vody pomocí rychloběžného míchadla (nástavec ruční vrtačky) nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 - 5 minut dle použitého míchacího zařízení. Hmota se důkladně rozmíchá do konzistence vhodné na natahování nerezovými hladítky. Po rozmíchání se nechá cca 4 minuty stát a pak je připravena pro aplikaci. Rozmíchané množství je nutné zpracovat. Rudin SC se nanáší ručně natahovacími nerezovými hladítky. Nejdříve se vždy zastěrkují všechny spáry ( u pórobetonu) tak, aby byla vytvořena rovná bezespará plocha. Po vyschnutí v závislosti na místních podmínkách (teplota, vlikost spár apod.) lze začít s ploným nanášením stěrky, nejdříve však po 2 hodinách. Hmota se nanáší v tloušťce 2 mm. Hranou hladítka se "utáhne" tak, že výsledkem je rovná plocha v přírodní bílé barvě. Případné místní nerovnosti (tahy hladítka popř. pracovní spáry) lze přebrousit, nejlépe do 24 hodin po aplikaci. Alternativně je možné po plošném natažení ihned povrch uhladit pěnovým, molitanovým nebo filcovým hladítkem.

Nářadí

Nerezová hladítka, lžíce, míchadlo, brusná mřížka nebo dřevěný hobl s brusným papírem.

Čištění

Veškeré použité nářadí je nutno ihned po ukončení prací očistit vodou.

Více informací

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách +5 až +25°C.

Složení/Technická data

Cement, vápenec a modifikující přísady. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,20 MPa. Povrchovou úpravou ČSN 73 2580 max. 1,5 m. Doba zpracovatelnosti 120 min.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.