Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton mica

weber.ton mica
weber.ton mica

výhody produktů

  • vytváří na lesklý povrch na omítce
  • šupinky slídy v nátěru vytváří nepravidelně rozmísěné lesklé plošky na omítce
  • snižuje nasákavost povrchu

dekorativní nátěr se slídou

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Transparentní fasádní nátěr obsahující šupinky slídy rozptýlené v organickém

pojivu. Nátěr je připraven k přímému použití.

Použití

Je určen k natírání na tenkovrstvé omítky. Na omítce vytváří tenkou průhlednou vrstvu. Šupinky slídy rozptýlené v nátěru vytvářejí při dopadu světla třpytivé plošky a tím připomínají tradiční šklrábanou omítku.

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení a po vyschnutí je transparentní.

Číslo výrobku

NFMI + č. odstínu

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Nátěr se nanáší po důkladném rozmíchání v jedné stejnoměrné vrstvě, válečkem nebo štětcem, tak, aby docházelo ke stejnoměrnému rozmístění šupinek slídy na tenkovrstvé omítce. Při zpracování je třeba nátěr ve vědru pravidelně promíchávat. Podklad se neupravuje podkladním nátěrem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vápenocementové a cementové omítky, beton, přírodní a umělý kámen, azbestocement atd. Nově vytvořené omítky musí být dostatečně nosné (podle platných norem) a povrch omítek musí být hladce upravený. Všechny podklady musí být rovné, pevné, suché, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. V každém případě je potřeba podklad dokonale očistit. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití weber.pas marmolitu nedoporučuje. Weber.pas marmolit není dovoleno použít na tepelně izolační a sanační omítky. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití dekorativní omítky weber.pas marmolit. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i několika dnech.

Nářadí

Válček s krátkým vlasem, molitanový váleček, štětec

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

V 5kg a 15 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou speciálně tříděná mramorová zrna, organické pojivo.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.