Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ren kalkopor

weber.ren kalkopor
weber.ren kalkopor

nový

výhody produktů

  • vhodná pro památkovou péči
  • podkladová omítka bez obsahu cementu pro vlhké a solí kontaminované zdivo
  • propustná pro vodní páry, zabraňuje plísním
  • reguluje vlhkost
  • snížené tvoření trhlin v důsledku smršťování
  • vyhovuje kritériím památkové péče
  • umožňuje z hlediska stavební biologie bezvadné a přirozené bydlení
  • umožňuje rychlejší karbonataci

bezcementová omítka pro historické stavby

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Čistě vápenná (bezcementová) sanační omítka na vlhké zdivo. Minerální vápenná pórovitá omítka bez obsahu cementu, pro zhotovení jádrové omítky pro vnitřní i vnější použití. Vápennou pórovitou omítku weber.ren je možné použít u zdiva z cihel, kamene a u smíšeného zdiva.

Použití

U zdiva z cihel, kamene a u smíšeného zdiva. Při vnitřním a venkovním použití.

Barevné odstíny

Přírodné bílá.

Číslo výrobku

SAZ 851

Spotřeba

7 kg/1 m2/1cm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Ručně:
Obsah pytle se důkladně promíchá s cca 5,5 l čisté vody ve volnospáné míchačce. Pro dosažení optimálního vytvoření vzduchových pórů je třeba do míchačky nejprve nalít cca. 3,5 l vody a obsah pytle přidat poté při běžící míchačce. Po asi 4 minutách je možné po částech přidat zbývající vodu při běžící míchačce. Po cca. 10 minutách je malta připravená ke zpracování.

Alternativně se může malta také zpracovávat strojně pomocí míchačky s nuceným oběhem (doba míchání cca. 6 minut) a pomocí navazujícího dopravního
zařízení (např. PFT ZP3). Vápenná pórovitá omítka weber.ren s přísadou Kalkopor se může nanášet na omítaný podklad v jedné vrstvě v tloušťce až 30 mm. U vrstev s tloušťkou nad 30 mm je třeba druhou vrstvu nanášet teprve po krátkém ztuhnutí malty.

Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhnout podle latě a bez vytvoření hnízd. U vysoce savých a nebo rozdílně savých podkladů se musí pracovat ve dvou vrstvách mokrá na mokrou. Nanesená tloušťka první vrstvy by měla činit přitom asi 2/3 z celkové tloušťky omítky.

Povrch podkladové omítky zdrsnit podle zamýšlené vrchní omítky, pro omítku s dekorativně škrabaným povrchem např. pomocí uličního koštěte nebo ozubené dekorační stěrky po prvním natažení.

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítaný podklad musí být čistý a únosný.

Nečistoty, prach, volné částice a látky, které mají negativní vliv na přilnavost, odstranit, příp. provést vysokotlaké vodní čištění, otryskání mokrým pískem. Suché nebo velmi savé podklady je třeba předem navlhčit. Při nevhodných omítaných podkladech (např. odchylky od DIN 18 202 „Tolerance v pozemním stavitelství“) je třeba toto uvážit a je třeba učinit nápravná opatření.

Podmínky pro zpracování

Mísící poměr: Spárování a stříkání cca 3,1 l/25 kg pytel
Injektování 3,8 – 4,4 l/25kg pytel

Míchá se nízkootáčkovým míchadlem max. 500 ot./min, tak aby bylo přimícháno
co nejméně vzduchu. Doba míchání je min. 4 min.

Doba zpracovatelnosti 20 – 40 min. dle teploty.

Nářadí

Míchačka nebo omítací stroj, zednická lžíce, stahovací lať, vědro, štětka, hladítko dřevěné nebo PUR.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Více informací

Balení

Ve 40 kg papírových obalech.

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chránit před vyschnutím. Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.