Weber Saint-Gobain - Official website of the company

hloubkový zpevňovač omítek

hloubkový zpevňovač omítek

výhody produktů

  • Zpevňuje hloubkově staré omítky
  • odstraní křídování povrchu
  • snižuje nasákavost
  • neutralizuje podklad pod nátěry a omítky.

zpevňuje hloubkově staré omítky

Vlastnosti výrobku

Použití

K ocgraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpvnění pískujících interiérových omítek.

Definice výrobku

Protředek ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Zpevňovač omítek je tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který má vastnost pronikat hluboko do podkladu. Podklad se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry, jako např. redis f, fasádní barvy N a rudicolor nebo tenkovrstvé omítky Terranova.

Číslo výrobku

H 707

Spotřeba

Hloubkový zpevňovač omítek cca 0,3 l/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Všeobecné požadavky pro podklad

Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu pískující omítky nebo křídující nátěry je vhodné před další úpravou okartáčovat.

Podmínky pro zpracování

Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr ještě před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin. Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C.

Nářadí

Štětka, plastové vědro.

Více informací

Balení

V 5 lit. PE obalech, 64 ks - 320 litrů/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení/Technická data

Umělá pryskyřice rozpuštěná v organických rozpouštědlech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.