Weber Saint-Gobain - Official website of the company

adhezní emulze H

adhezní emulze H

výhody produktů

  • Zvyšuje přlnavost nanášené omítky
  • K opravě starých štukových omítek.
  • Zvyšuje plasticidu směsi.
  • Přidáním do směsi zamezí prasklinám ve štuku

emulze ke zvýšení přilnavosti omítky

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem.

Použití

Na přípravu malty na opravy fasád, do maltovin cementových i vápenocementových. Použitím emulze H se podstatně zlepší přilnavost malty. Dosáhne se trvalého spojení staré a nové omítky. Malta s přidanou emulzí nevytváří trhliny ani při hrubších vrstvách. Příznivě ovlivňuje její zpracovatelnost.

Číslo výrobku

H 716

Spotřeba

Adhezní emulze H 4 kg/40 kg pytel om.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

POMĚR MÍCHÁNÍ: Adhezní emulze H se používá jako přísada do záměsové vody. Při vápenných a vápenocementových maltách a při průmyslově vyráběné jemné omítce - suché maltě je poměr míchání emulze H s vodou 1:5, max. 1:10. Na výrobu tuhé plastické malty na opravy s cementem jako s pojivem (cementová malta) je poměr míchání 1:3.

PRACOVNÍ POSTUP: Podklad zbavíme všech volných, lehce se odlupujících zbytků malty, nebo nátěrů a důkladně očistíme vodou. Takto připravenou plochu navlhčíme vodou, nebo vodou s emulzí H v poměru 1:5. Potom se nanáší malta na opravy obvyklým, řemeslným způsobem, bezpodmínečně na navlhčený podklad. Emulze H se může přidávat i do štukové omítky - terrasan R600. Tímto způsobem

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený všech uvolněných, snadno se odlupujících částí starých omítek a zbytků nátěrů a důkladně očištěn vodou.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při natírání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Štětka, plastové vědro.

Více informací

Balení

  • V 5 kg nebo 20 kg PE obalech, 64 ks nebo 12 ks/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení/Technická data

Syntetická disperze, přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.