Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pral KS

weber.pral KS
weber.pral KS

výhody produktů

  • pro náročné, reprezentativní fasády
  • přírodní materiál
  • propustný pro vodní páry: µ = 15
  • mechanicky odolný
  • samočistící
  • resistentní napadení řasou
  • zpracování vyžaduje zlušenosti s břízolitovými omítkami

minerální škrábaná omítka břizolitového typu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci.

Použití

Omítka je určena k úpravě tradičních jádrových omítek. Může být použita i přímo na zdivo, pokud toto zdivo je 100 % homogenní.

Barevné odstíny

144 barevných odstínů

Číslo výrobku

OMM + číslo barvy

Spotřeba

1,5 kg/m2/1mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka weber.pral se míchá s 6 - 7 lt vody na pytel (30kg) po dobu 5 - 10 min. Venkovní teplota může výrazně ovlivnit potřebné množství vody. Do již namíchané směsi se nesmí přidávat voda.

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítka je vhodná na následujcí podklad - cihelné zdivo, betonové zdivo, monolitický beton, smííšené zdivo, kamenné zdivo, starý břizolit a jádrová omítka. Ostatní podklady je nutno konzultovat.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C u bílého odstínu a pod + 8°C u barevných odstínů. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech.

Nářadí

Strojní omýtačka, zubatá stahovací lať, motýl, lžíce, H-škrabací lať, škrabák, bednící latě s rohem 45°.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované částifasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou, na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti.

Skladování

12 měsíců do data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Zrnitost

Škrábaná omítka středně zrnná do velikosti zrna 3mm. Omítka se může nanášet přímo na rovné, homogenní cihelné nebo betonové zdivo, jakož i na upravený podklad (starý břizolit, jádrová omítka, atp.)

Systémové výrobky

Weber.dur 130

Složení/Technická data

Minerální omítka na bázi cementu, křemičitého písku, vápeného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad. Reakce na oheň: A1. Absorpce vody: W2. propustnost vodních par: ľ 15. přídržnost: 0,2N/mm2. FP: B. Tepelná vodivost: 0,5W/m.K. Trvanlivost: 25 cyklů dle ČSN72 2452

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.