Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min zrnitý

weber.min zrnitý
weber.min zrnitý

výhody produktů

 • přírodní materiál
 • propustný pro vodní páry
 • levné řešení povrchové úpravy
 • pracnější provádění ve srovnání s pastovitými omítkami

minerální suchá omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu připravená v suchém stavu pro rozmíchání s vodou.

Použití

K vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

Barevné odstíny

Barevné odstíny – bílá BI00.

Číslo výrobku

 • rýhovaný 2,0 mm = OM120R
 • zrnitý 1,0 mm = OM110Z
 • zrnitý 1,5 mm = OM115Z
 • zrnitý 2,0 mm = OM120Z
 • zrnitý 3,0 mm = OM130Z

Spotřeba

 • weber.min
  rýhovaný 2,0 mm 2,7 kg/m2
 • weber.min
  zrnitý 1,0 mm 1,8 kg/m2
  zrnitý 1,5 mm 2,1 kg/m2
  zrnitý 2,0 mm 3,1 kg/m2
  zrnitý 3,0 mm 4,2 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

příprava podkladu
Penetrace se provádí probarveným podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI v bílé barvě, zpravidla 1 den předem

aplikace
Před použitím je nutné suchou směs řádně rozmíchat míchadlem ve stanoveném množství čisté vody do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme promíchat dohromady.

Omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“.

Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. Tahy hladítkem musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podlážek lešení apod.

barevné ztvárnění
Barevné ztvárnění omítky weber.min lze provést fasádním nátěrem weber.ton silikon nebo weber.ton micro V.

Při použití na osluněné plochy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů je povoleno používat pouze odstíny s koefi cientem HBW minimálně 30.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání dekorativní omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítko, ke strukturování plastové hladítko, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním

Více informací

Balení

 • Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo odpovídající granulometrie, vysoce hodnotný pigment, cement, vápenný hydrát.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.