Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton silikon

weber.ton silikon
weber.ton silikon

výhody produktů

  • propustný pro vodní páry
  • výborné krycí schopnosti
  • odolný vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
  • široký výběr odstínů
  • vysoká životnost
  • velmi pružný a vysoce vodoodpudivý

silikonový fasádní nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Fasádní nátěr na bázi silikonové disperze, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací silikonový podkladní nátěr G500.

Použití

Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i k jejich rekonstrukním, modernizacím a renovacím. Je vhodný také k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných a voděodolných nátěrů nebo tradičních omítek tzv.břizolitového typu.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line - color universal a color exklusive.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFSIL + číslo barvy

Spotřeba

weber.ton silikon 0,40 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze kopíruje.Při přetírání strukturovaných omítek může velmi mírně ovlivnit strukturu omítek.

K penetraci podkladu se používá silikonový podkladní nátěr ředěný v poměru 1:1 čistou vodou. Zjednodušenou fromou penetrace je použití 1 dílu weber.ton silikon ředěného na 2 díly čisté vody.

Fasádní hmota je připravena k přímému použití.V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5% čistou vodou.Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2% vody.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Minerální podklad musí být suchý, vyzrálý, pevný, nosný, čistý, zbavený mastnot. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným barevným výsledkům. Před natíráním podkladů s výrazně nestejnou savostí a strukturou doporučujeme celoplošné přeštukování terrasan - jemnou štukovou omítkou , přapravenou případně s přídavkem adhezní emulze H . Staré organické nátěry, nátěry disperzní či olejové, se musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů E703 , nejlépe v kombinaci odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká voda. Nové podklady musí být vyschlé a vyzrálé. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití fasádního minerálního nátěru weber.ton silikát . V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujcích rychlé zasychání nátěru (+25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechnyokolnosti ovlivňující možnost správného provedení,zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujcí zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více jak 12 hodinách.

Další informace jsou na straně "Práce a počasí".

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení.

Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů(včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je potřeba ochránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

  • nátěr v 5 a 25 kg PE obalech, 600kg/paleta
  • silikonový podkladní nátěr v 1 a 10 kg PE obalech

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo, vysoce hodnotné pigmenty, silikonová disperze, akrylátová disperze.

Systémové výrobky

silikonový podkladní nátěr G500

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.