Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton silikát

weber.ton silikát
weber.ton silikát

výhody produktů

 • vysoce propustný pro vodní páry
 • výborné krycí schopnosti
 • odolný vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
 • maximálně rezistentní bio napadení
 • ideální na sanční omítky
 • vysoká životnost
 • faktor difúzního odporu μ = 40

fasádní minerální nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Fasádní nátěr obsahující draselné vodní sklo připravený k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad S.

Použití

Fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k natírání tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Díky své vysoké prodyšnosti je vhodný pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013 bez odstínů označených zn. exclusive. Při přetírání tenkovrstvé omítek weber.pas silikát a weber.pas extraClean na vnějším tepelně izolačním kompozitním systému, na osluněných plochách, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFS + č. odstínu

Spotřeba

 • na hladký povrch 0,4 kg/m2
 • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava

příprava: Penetrace se provádí vodou ředěným silikátovým podkladním nátěrem weber.pas podklad S, zpravidla 1 den před nanášením fasádního nátěru.

Aplikace:

Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou.

Fasádní nátěr se nanáší na suchý podkladní nátěr běžným postupem fasádním válečkem nebo malířskou štětkou případně stříkáním ve dvou vrstvách. Nanesený nátěr nesmí před napojením zavadnout. První vrstva nátěru se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému nanesení nátěru na podklad.

Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Při použití fasádního válečku se druhá vrstva nátěru nanáší jedním směrem, většinou svisle a finální tahy válečku se provádí shora dolu. Do natřené již zavadlé plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat. Ucelené plochy je třeba provádět bez přerušení

Přechody odstínů:

Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí vhodné lepicí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené Vápenné, vápenocementové, cementové malty a omítky. Podklady musí být pevné suché bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé. Týká se především nových i vyspravovaných minerálních štukových i břízolitových omítek. Podklad musí mít v celé ploše stejnoměrnou nasákavost a strukturu.

Rovnost podkladu

Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze kopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek nátěr mírně zaoblí původní strukturu omítky.

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá silikátový podkladní nátěr weber.podklad S ředěný s čistou vodou v poměru 1:1 .

Ředění

Fasádní nátěr je připraven k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

 • nátěr v 5 a 25 kg PE obalech, 600kg/paleta
 • podkladní nátěr v 10 a 25 kg PE obalech

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Systémové výrobky

weber.pas podklad S

Složení/Technická data

Draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních přísad, vysoce hodnotné barevné pigmenty, plnivo. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,25 MPa vodotěsnost na betonu ČSN73 2578 max. 0,2 l/m2. mrazuvzdornost na betonu ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů. prostup vodních parČSN 73 2580 max. 0,5m. odolnost proti náhlým tepelným změnám na betonu ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25cyklů

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.