Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton silikát

weber.ton silikát
weber.ton silikát

výhody produktů

  • vysoce propustný pro vodní páry
  • výborné krycí schopnosti
  • odolný vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
  • maximálně rezistentní bio napadení
  • ideální na sanční omítky
  • vysoká životnost
  • faktor difúzního odporu μ = 40

fasádní minerální nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Fasádní nátěr obsahující draselné  vodní sklo, připravený k přímému použití, se systémovou penetrací weber.pas podklad S.

Použití

Fasádní nátěr určený k barevnému ztvárnění nových fasád, ale i při jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.

je v hodný i k přetírání bílých nebo egalizací probarvených minerálních tenkovrstvých omítek.

K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, zvláště u historických a památkově chráněných budov. K renovaci starých fasád s minerálním podkladem a k barevnému dokončení a egalizaci suchých minerálních omítek. Vhodný také pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice webercolorline od roku 2013, bez odstínů označených zn. exclusive. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku.

Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci výrobcem. Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od barevného vzorníku, pro doobjednání je proto třeba uvádět čísla šarží.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFS + č. odstínu

Spotřeba

weber.ton silikát na hladký povrch 0,4 kg/m2. weber.ton silikát na hrubý povrch 0,65 kg/m2.

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

příprava: 

Penetrace se provádí vodou ředěným podkladním nátěrem weber.pas podklad S, zpravidla 1 den předem.

aplikace:

Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou. Ucelenou plochu je třeba provádět z jedné výrobní šarže. Fasádní nátěr se nanáší na dostatečně zaschnutý podkladní nátěr běžným postupem fasádními válečky nebo malířskou štětkou (resp. stříkáním) ve dvou vrstvách. Nanesený materiál nesmí před napojením zavadnout. První vrstva se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému roznesení hmoty po povrchu. Ucelené plochy provádět bez přerušení. Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Musí se aplikovat pouze v jednom směru. Do již zavadnuté plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat.

přechody odstínů:

Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové malty a omítky. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé (týká se především nových jádrových a štukových omítek). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také minerální tenkovrstvé omítky. Nepoužívat k přetírání pastovitých tenkovrstvých omítek.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách

prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je

třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než

12 hodinách.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, vhodné stříkací zařízení. Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

  • nátěr v 5 a 25 kg PE obalech, 600kg/paleta
  • podkladní nátěr v 10 a 25 kg PE obalech

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Systémové výrobky

weber.pas podklad S

Složení/Technická data

Draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních přísad, vysoce hodnotné barevné pigmenty, plnivo. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,25 MPa vodotěsnost na betonu ČSN73 2578 max. 0,2 l/m2. mrazuvzdornost na betonu ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů. prostup vodních parČSN 73 2580 max. 0,5m. odolnost proti náhlým tepelným změnám na betonu ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25cyklů

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.