Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton bio

weber.ton bio
weber.ton bio

výhody produktů

  • vysoká odolnost proti mikroorganismům
  • vodoodpudivá
  • výborné krycí schopnosti
  • odolná proti povětrnostním vlivům
  • odolná UV záření

Weber.ton bio je vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Weber.ton bio je vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku.

Použití

Nátěr určený především k ztvárnění starších i nových fasád s požadavkem na zvýšenou odolnost fasády proti mikroorganizmům. Při renovaci fasád napadených mikroorganizmy.

Barevné odstíny

Spektrum barev podle vzorkovnice Weber Terranova včetně historických barevných odstínů.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFB

Spotřeba

0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Podklad se penetruje weber podkladem A ředěnou 1:8 čistou vodou. Nátěr se nanáší malířskou štětkou nebo fasádním válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva se provede nátěrem ředěným 10% vody. Druhá krycí vrstva se provede nátěrem neředěným nebo ředěným max. do 5% vodou s technologickou přestávkou cca 24 hodin.

Všeobecné požadavky pro podklad

Běžným podkladem jsou především původní pevné povrchy fasád upravené nátěry nebo tenkovrstvými omítkami, kde slouží při renovaci fasád k jejich barevnému ztvárnění při současném zvýšení odolnosti povrchu proti mikroorganismům. podklad musí být pevný, nosný, suchý bez pracu a mastnot, bez nenosných starých nátěrů.nerovný povrch je možno vyrovnat jemnou omítkou terrasan R600 s přídavkem adhézní emulze H706. Staré zkřídovatělé nátěry a staré velmi rozdílně savé, případně zprašujcí omítky doporučujeme jednou sytě napustit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Nové omítky musí být vyschlé a vyzrálé.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

Ve 25 kg PE obalech, 16 ks - 400 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Systémové výrobky

Weber.podklad A

Složení/Technická data

Vysoký obsah bocidního prostředku, akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce hodnotné barevné pigmenty. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,25 MPa. Vodotěsnost na cihelném písku ČSN 73 2578 max. 2l/m2. Mrazuvzdornost na betonu ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů. Prostup vodních par ČSN 73 2580 max. 0,2 m. Odlonost proti náhlým teplotním změnám ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25 cyklů.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.