Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton akrylát

weber.ton akrylát
weber.ton akrylát

výhody produktů

 • jednoduše zpracovatelný
 • vodoodpudivý
 • výborné krycí schopnosti
 • odolný vůči
 • povětrnostním vlivům
 • odolný UV záření
 • široký výběr odstínů
 • faktor difúzního odporu µ = 250

fasádní, akrylátový nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Fasádní nátěr obsahující akrylátovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací weber.podklad A.

Použití

Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. 

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25, na přetírání omítek weber.pas silikát, weber.pas extraClean s koeficientem HBW minimálně 30. Některé barevné odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW než 25 (30 pro přetírání omítek weber.pas silikát, weber.pas extraClean) lze využít technologii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

 • NFAKR + č. odstínu

Spotřeba

 • na hladký povrch 0,4 kg/m2
 • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava

Penetrace se provádí vodou ředěným podkladním nátěrem weber.podklad A s čistou vodou v poměru 1 díl weber.podklad A k 5 – 8 dílům vody podle savosti podkladu. Penetrace se provádí zpravidla 1 den před nanášením fasádního nátěru.

Aplikace

Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou.

Fasádní nátěr se nanáší na suchý podkladní nátěr běžným postupem fasádním válečkem nebo malířskou štětkou případně stříkáním ve dvou vrstvách. Nanesený nátěr nesmí před napojením zavadnout. První vrstva nátěru se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému nanesení nátěru na podklad.

Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Při použití fasádního válečku se druhá vrstva nátěru nanáší jedním směrem, většinou svisle a finální tahy válečku se provádí shora dolu. Do natřené již zavadlé plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat. Ucelené plochy je třeba provádět bez přerušení.

Přechody odstínů:

Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí vhodné lepicí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové, polymercementové malty a omítky. Podklady musí být pevné suché bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé. Týká se především nových i vyspravovaných minerálních štukových i břízolitových omítek. Podklad musí mít v celé ploše stejnoměrnou nasákavost a strukturu. Vhodnými podklady jsou také tenkovrstvé omítky.

Rovnost podkladu

Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze zkopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek nátěr mírně zaoblí původní strukturu omítky.

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá ředěný podkladní nátěr weber.podklad A s čistou vodou v poměru 1 díl weber.podklad A k 5 – 8 dílům vody podle savosti podkladu. 

Ředění

Fasádní nátěr je připraven k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

 • V 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5° C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky

weber.podklad A

Složení/Technická data

Akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce hodnotné barevné pigmenty.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.