Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton akrylát

weber.ton akrylát
weber.ton akrylát

výhody produktů

  • jednoduše zpracovatelný
  • vodoodpudivý
  • výborné krycí schopnosti
  • odolný vůči
  • povětrnostním vlivům
  • odolný UV záření
  • široký výběr odstínů

fasádní, akrylátový nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Weber.ton akrylát je vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze.

Použití

Univerzálně použitelný nátěr k barevnému ztvárnění starých i nových fasád. K renovaci starých fasád s disperzním podkladem a k barevnému dokončení a egalizaci suchých minerálních omítek.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFAKR + číslo barvy

Spotřeba

weber.ton akrylát 0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

1. Podklad se penetruje weber.podkla- dem A ředěným 1:8 čistou vodou. 2. Nátěr se nanáší malířskou štětkou nebo fasádním válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva se provede nátěrem ředěným 10 % vody. 3. Druhá krycí vrstva se provede nátěrem neředěným nebo ředěným max. do 5 % vodou s technologickou přestávkou cca 24 hodin. Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný nosný, suchý bez prachu a mastnot, bez nenosných starých nátěrů. Nerovný podklad je možno vyrovnat jemnou omítkou weber.san 600 s přídavkem adhézní emulze H706. Staré zkřídovatělé nátěry a staré velmi rozdílně savé, případně zprašující omítky doporučujeme jednou sytě napustit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Nové omítky musí být vyschlé a vyzrálé. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.ton akrylátu. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností nestejné barevnosti ploch a smytí deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

Malířská štětka, váleček, vhodné stříkací zařízení.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

  • V 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5° C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky

weber.podklad A

Složení/Technická data

Akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce hodnotné barevné pigmenty.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.