Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton lazur

weber.ton lazur
weber.ton lazur

výhody produktů

  • dekorativní nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě omítkou weber.pas silikon wood

dekorativní nátěr

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Nátěr weber.ton lazur se nanáší na suchou omítku weber.pas silikon wood po důkladném rozmíchání v jedné stejnoměrné vrstvě, válečkem nebo štětcem bez podkladního nátěru. Bezprostředně po nanesení, setřeme ještě mokrý nátěr z povrchu omítky houbou. Díky plastickému povrchu zpracované omítky weber.pas silikon wood dojde na vystupujících místech k úplnému nebo částečnému setření nátěru z omítky a naopak v prohlubních nátěr zůstane. Tím dojde k barevnému zvýraznění kresby na imitovaném dřevěném povrchu. Výsledný barevný odstín je závislý na setření nátěru weber.ton lazur z povrchu omítky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Nátěr je určen na podklad tvořený tenkovrstvou omítkou weber.pas silikon wood.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i několika dnech.

Nářadí

Váleček, štětec, houba.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

V 5 a 20 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou speciálně tříděná mramorová zrna, organické pojivo.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

video