Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.flitr

weber.flitr
weber.flitr

výhody produktů

  • vytváří třpytivý vzhled fasády
  • černá a zelená varianta
  • nanáší se stříkáním do čerstvé omítky

dekorativní prvky pro mokré omítky

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

 

weber.fliter jsou lesklá barevná zrna, která se nanáší technologií stříkání do mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

 

 

Použití

Lesklá zrna weber.flitr nastříkaná do mokré tenkovrstvé omítky svými

lesklými plochami odrážejí dopadající světlo a vytváří podobný efekt jako

šupinky slídy v minerálních škrábaných omítkách.

Barevné odstíny

weber.flitr černý: WFC

weber.flitr černý jemný: WFCJ

weber.flitr zelený: WFZ

weber.flitr zelený jemný: WFZJ

Číslo výrobku

  • černý: WFC 
  • černý jemný: WFCJ
  • zelený: WFZ
  • zelený jemný: WFZJ

Spotřeba

  • weber.flitr černý: cca. 0,4 kg/m
  • weber.flitr černý jemný: cca. 0,3 kg/m2 
  • weber.flitr zelený: cca. 0,4 kg/m

 

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Zrna weber.flitr se nanáší stříkací omítkovou pistolí do mokré pečlivě zpracované

tenkovrstvé omítky bezprostředně po její aplikaci. Prodleva mezi

aplikací omítky a nanášení zrn weber.flitr není možná, protože proud vzduchu

z omítkové pistole, který unáší zrna weber.flitr omítku suší a pokud by

omítka byla již zavadlá nebo suchá zrna weber.flitr by se na omítku dostatečně

nepřilepila a odpadla během času nebo přímo při aplikaci.

Zrna weber.flitr se musí na na mokrou omítku nanášet pravidelně. Čím je

větší barevný rozdíl mezi podkladní omítkou a zrny weber.flitr tím větší

důraz je třeba klást na rovnoměrnost a pravidelnost nastíkání zrn. Volba

průměru trysky na omítkové pistoli a nastavení tlaku vzduchu na redukčním

ventilu kompresoru záleží na hrubosti zrn weber.flitr a zkušenosti

pracovníka, který provádí stříkání.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodný podklad jsou mokré tenkovrstvé omítky weber.pas bezprostředně

po rozetření a vytvoření struktury.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je

nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách

podporujících rychlé zasychání tenkovrstvé omítky (teplota nad

+25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny

okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného

provedení, zvláště napojování. Na zavadlou nebo zaschlou tenkovrstvou

omítku zrna weber.flitr nelze nanášet.

Nářadí

Stříkací omítková pistole, kompresor, běžné nářadí pro aplikaci tenkovrstvé omítky.

Čištění

Zbylá zrna weber.fliter se vysypou z násypky omítkové pistole. Pistole se vyčistí profouknutím tlakem stlačeného vzduchu z kopresoru.

Více informací

Balení

V 5 a 25 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech

při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.