Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas marmolit

weber.pas marmolit
weber.pas marmolit

výhody produktů

 • vysoce mechanicky odolná
 • snadno udržovatelná
 • omyvatelná
 • odolná povětrnostním vlivům
 • široký výběr vzorů
 • citlivá na podmínky při aplikaci

 dekorativní omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI MAR.

Použití

K vytvoření povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí, zvláště vhodná na soklové části, portály, pilíře a sloupy i na soklové části vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Není vhodný na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, neizolované proti vzlínající vlhkosti, trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

Barevné odstíny

Spektrum barev podle vzorkovnice weber.pas marmolit. Při použití na tepelně izolační materiály, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze světlejší odstíny s koeficientem HBW minimálně 25.

Číslo výrobku

 • jemnozrnný MAR1 + č. vzoru
 • střednězrnný MAR2 + č. vzoru
 • vzory 0049, 0037, 0038, 0076, M091, M092 MAR2 + č. vzoru
 • hrubozrnný MAR3 + č. vzoru

Spotřeba

 • jemnozrnný 3,5 kg/m2
 • střednězrnný 6,0 kg/m2
 • vzory 0049, 0037, 0038, 0076, M091, M092 4,5 kg/m2
 • hrubozrnný 9,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

příprava

Penetrace se provádí probarveným podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI MAR v bílém a hnědém odstínu zpravidla 1 den předem.

aplikace

Materiál se dodává připravený k přímému použití, pouze se před nanášením promíchá nerezovou zednickou lžící. Míchání unimixerem nebo speciálním míchadlem není dovoleno!

Dekorativní omítka se nanáší nerezovým hladítkem v minimální síle vrstvy tak, aby byl podklad zrny omítky stejnoměrně dokonale zakrytý. Ucelené plochy provádět bez přerušení a pouze z jedné výrobní šarže.

Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení, ještě před zavadnutím dekorativní omítky. Nářadí je nutno průběžně umý- vat čistou vodou a následně otřít. Mokré hladítko zanechá na upravované ploše po zaschnutí viditelné stopy. 

přechody odstínů

Přechody struktur a vzorů omítky v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Neaplikovat na vlhký podklad!

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání dekorativní omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

rovnost podkladu

Doporučuje se, aby nerovnost podkladu nepřevyšovala velikost zrna omítky, zvýšenou o 0,5 mm na délce 1 m, bez lokálních nerovností majících za následek změny síly vrstvy nanesené omítky.

podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weber.pas podklad UNI MAR v bílém nebo hnědém odstínu. Podkladní nátěr se neředí.

ředění

Omítka je připravena k přímému použití. 

Nářadí

K nanášení i zahlazení nerezové hladítko, k rozmíchání nerezová zednická lžíce.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

 • Ve 20 kg PE obalech, 32 ks – 640 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. V závislosti na podmínkách při aplikaci může i po vyschnutí dosud nevyzrálá omítka při zatížení vlhkostí (i po delší době) vykazovat mléčné zbarvení. Po vyschnutí omítky toto zbělení opět ustupuje. Po důkladném vyzrání omítky se tento jev přestává vyskytovat.

Dekorativní omítka weber.pas marmolit obsahuje mimo jiné speciálně tříděná mramorová zrna. Proto mohou být jednotlivé výrobní šarže mírně odlišné. Doporučujeme použít na ucelenou plochu materiál pouze ze stejné výrobní šarže nebo materiál z různých výrobních šarží před použitím smí- chat dohromady.

Můžete objednat v našem e-shopu