Weber Saint-Gobain - Official website of the company

konstrukce


Na základě zkušeností předkládáme doporučené úpravy před zahájením prací omítek.

Rovinnost

Konstrukce tvořící podklad omítce by měla být dostatečně rovná vertikálně i horizontálně pro kvalitní aplikaci omítky. Omítka samotná by neměla být využívána k vyrovnávání velkých nerovností konstrukce. Neměla by být vyžadována od omítek na fasádě větší rovinnost než 5 mm na 2 m dlouhé lati umístěné kdekoliv v ploše fasády.

 

U omítek nelze očekávat, že vyrovnají jakoukoli nerovnost kdekoli na konstrukci. Vždy se jedná o rukodělnou práci. Dle zkušeností Weber Terranova je dosažitelná rovinnost kdekoliv na fasádě s tolerancí cca 3 mm na 1,8 m dlouhé lati. Při větších délkách bude omítka následovat rovinu podkladu konstrukce.

 

technologická přestávka - zrání

Je velmi důležité nechat jakýkoliv konstrukční systém dostatečně vyzrát před aplikací následného omítkového systému. Pokud konstrukce není dostatečně vyzrálá – může dojít k jejímu smršťování a dotvarování s vyústěním prasklin a trhlin na omítkové vrstvě. Proto je doporučeno nechat konstrukci vždy minimálně 30 dní zrát (pokud výrobce nedoporučuje více) před zahájením dalších omítkových prací.

 

čistota

Konstrukce, před aplikací omítky, musí být pevná, čistá, suchá. Nesmí být zasažená olejovými skvrnami, solí, řasou či plísní, prachem. Uvedené faktory mají vliv na dostatečnou přídržnost, která může být tímto velmi narušena. To vede v konečném důsledku ke snížení životnosti omítky.

vlhkost

Přechodné provizorní okapní svody a žlaby by měli být nainstalovány vždy před omítkovými pracemi, aby zabránily prosáknutí srážkové vlhkosti do konstrukce a tím i zvětšenému smršťování konstrukce při následném vysychání. Nasycení podkladu vlhkostí může aktivovat sůl, obsaženou uvnitř a následný přesun na povrch. Stejně tak může dojít k povzbuzení růstu řas či plísní.

 

Tyto faktory mají negativní vliv na požadované spojení mezi konstrukcí a omítkou. Navíc – nasycení podkladu vodou prodlužuje dobu vysychání a zrání a provedená omítka je vystavena velkému nebezpečí tzv. alkalických výkvětů, zejména v období nízkých teplot (pod +5 °C), vysoké vlhkosti (časté deště) atp.

Ochrana

Stavební materiály, vystavené srážkové vlhkosti, se stávají nasycené vodou. Tím dochází k následnému smrštění konstrukce, oproti materiálu, který je chráněn a nenasycen vodou. Toto přináší další riziko vzniku prasklin, které se nevyhnutelně objeví v omítce. Konstrukce by měla být chráněna stavebními prvky, sítěmi a PVC foliemi před působením negativních povětrnostních vlivů.

Konstrukční prvky na fasádě

Před omítkovými prácemi musí být všechny pohledové prvky a konstrukce ukotveny ve fasádě. Kotvení prvků do fasády po ukončení finální omítky může mít za následek poškození omítky. Následná oprava bývá zpravidla vždy trvale viditelná.

architektonické detaily

Z pohledu detailů na fasádě jsou nejexponovanější a tudíž velmi citlivé dva prvky – vodorovné konstrukce kolmo fixo vané k fasádě (šambrány, dekorační římsy…) a para petní plech. U prvků kolmo fixovaných k fasádě je nutné zajistit ochranu detailu styku vodorovné, se svislou konstrukcí. U parapetních plechů je nutné zajistit dostatečný přesah okapního nosu min. 5 cm, aby srážková voda byla odvedena a nestékala po fasádě. Soklová část u minerálních omítek by měla končit vždy min. 15 cm nad terénem. Stavební materiál, který bude v trva lém kontaktu s terénem musí být k tomu předurčen. Běžné fasádní omítky nejsou optimální řešení pro tuto část konstrukce.