Weber - Saint-Gobain

weber.ton purolast

weber.ton purolast
weber.ton purolast

výhody produktů

  • dobře roztíratelný nátěr s výbornou krycí schopností
  • trvale zpomaluje proces karbonizace betonu
  • nepropouští škodlivé zplodiny, jako jsou oxid uhličitý, oxid siřičitý
  • vyznačuje se velmi dobrou propustností vodních par

nátěr na beton

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Spektrum barev podle vzorkovnice Weber terranova včetně historických odstínů. Po dohodě je možné dodat nátěr i v barvě atypické dle jiných vzorkovnic.

Definice výrobku

Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující organická rozpouštědla.

Číslo výrobku

H705/5

Spotřeba

weber.ton purolast - nátěr na beton 0,4 kg/m2/2 nát.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení karbonizace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.

Aplikace

Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, vyzrálý, čistý a bez trhlin. Při renovaci, resp. ochraně betonu musí být povrch zbaven všech volně oddělitelných částí, zbytků starých nátěrů, dobře očištěný, nejlépe tlakovou vodou s přídavkem čistícího prostředku na fasády - E709. Jestli jsou staré nátěry odstranitelné, to závisí na jejich stavu. Snášenlivost zbytků starých nátěrů s nátěrem na beton je třeba vyzkoušet pomocí zkušebního nátěru. Také je třeba vyzkoušet jejich přilnavost k podkladu. Staré nátěry, které nesplňují tyto podmínky, odstraníme obroušením nebo pomocí odstraňovače starých nátěrů - E703, který následně opláchneme teplou tlakovou vodou. V takovém případě dobře zakryjeme okna, umělé hmoty, eloxované prvky na fasádě atd. Začínající nebo již pokročilé škody způsobené korozí vyspravíme (póry a štěrková hnízda uzavřeme, armaturu zbavíme rzi), naneseme adhezní a ochranný nátěr weber.rep ochrana a krycí vrstvu ocelové výztuže doplníme weber.rep vysprávkou H a J.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod + 5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce, štětec, štětka, vhodné stříkací zařízení.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg PE obalu.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky

Složení/Technická data

Akrylátová disperze, plniva, modifikující přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.