Weber - Saint-Gobain

weber.tec SHC

weber.tec SHC

výhody produktů

  • chrání betonové konstrukce před agresivním prostředím
  • nízkoviskozní
  • ochrana betonové konstrukce proti solným roztokům
  • vodoodpudivý

nízkoviskózní hydrofobní nátěr na bázi siloxanu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

VImpregnační vodoodpudivý prostředek na silikonové bázi, připraven k okamžitému použití pro stavební hmoty všeho druhu. Zejména – beton, kámen, zdivo, omítky, nátěry, vápenné barvy aj.

Barevné odstíny

Světle žlutá

Číslo výrobku

H 705

Spotřeba

  • Malta , beton ...0,3-0,5 lt/m2
  • Pískovec...0,4-0,6 lt/m2
  • Vápenec.. 0,4-2,0 lt/m2
  • Omítka minerální 0,6-0,8 lt/m2
  • Cihla keramická...0,6-1,2 lt/m2
  • Žula,čedič ...0,1-0,8 lt/m2

 

 

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení karbonizace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.

Aplikace

Dobře rozmíchaný a nezředěný hydrofobní nátěr SHC se nejlépe nanáší stříkáním, natíráním nebo válečkováním. Nátěr musí být rovnoměrný. Nesmí vznikat lesklá místa po zaschnutí a ani nesmí stékat při nanášení. U extrémně savých podkladů(např. pískovec) můžeme provést nátěr 2x (až po dokonale zaschlé 1. vrstvě). Tam, kde se vyskytují vlasové trhliny, je třeba dbát na to, aby nátěr mohl dobře proniknout do povrchu. Vzhledem k tomu, že nátěr obsahuje hořlavá rozpouštědla, musí se jeho zpracování věnovat odpovídající péče a pozornost..

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad, který bude impregnován, musí být očištěn od prachu a nečistot. Volné a lehce se odlupující částečky materiálu musí být odstraněny a všechny trhliny zatmeleny. Před vlastním nanesením hydrofobního nátěru SHC musí být plocha suchá.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5 °C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec, váleček.

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt vodou.

Více informací

Balení

1 litr, 5 litrů PE obal.

Skladování

36 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Akrylátová disperze, plniva, modifikující přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.