Weber - Saint-Gobain

weber.tec 930

weber.tec 930
weber.tec 930

výhody produktů

  • nepropustný pro tlakovou vodu 
  • použitelný i při negativním tlaku vody 
  • vysoce odolný proti působení chemických a mechanických vlivů a vlivů agresivních látek
  • odolný proti sulfátům až do klasického stupně "silně agresivní"
  • vhodný pro kontakt s pitnou vodou
  • nevytváří výkvěty ani nemá škodlivý vliv na beton a zdivo
  • umožňuje zatížení brzy po aplikaci

izolační stěrka pro nádrže s pitnou vodou

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková směs určená k vytvoření hydroizolační vrstvy u nádrží s pitnou vodou a pro izolaci stavebních konstrukcí přicházejících do styku se zeminou.

Spotřeba

půdní vlhkost:  cca 4,0 kg/m2

netlaková voda: cca 5,0 kg/m2

tlaková voda:  cca 6,0 kg/m2

negativní tlak vody:  cca 6,0 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Izolační stěrka pro stavební konstrukce proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i vodě s negativním tlakem do 1,5 bar.

Aplikace

Obsah obalové nádoby smíchejte s uvedeným množstvím vody a promíchávejte minimálně 4 minuty, dokud nevznikne maltová směs bez hrudek. Nechte 3 až 5 minut zrát, poté směs znovu promíchejte. Již nepřidávejte vodu. Připravte si pouze akové množství směsi, kterou můžete zpracovat do 60 minut.

Izolace se nanáší minimálně ve dvou vrstvách v případě působení tlakové vody, u nádrží na vodu a při negativním tlaku vody ve 3 vrstvách, které vždy zcela překryjí předcházející vrstvu při množství cca 2 kg na m2 v každé vrstvě. Následné nátěry semohou nanášet po cca 1 hodině.

V případě nanášení hladítkem se nejprve nanese vrstva stěrky. Pak se po stažení hmota nanáší špachtlí až do maximální tloušťky vrstvy. Plocha se po natažení zrýhuje.

Proschlá izolační vrstva musí mít na každém místě požadovanou tloušťku podle předpokládaného zatížení vodou.

Ochranné vrstvy, deskové obklady, dlaždice a omítky se mohou aplikovat až po dostatečném vytvrzení izolační vrstvy.

Doba schnutí: min. 3 dny při +20 °

 

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně nosný, čistý, pevný, nepromrzlý, tvarově stálý a nesmí obsahovat materiály, omezující přilnavost. Pečlivě je třeba odstranit uvolněné nebo odlupující se nánosy malty a nátěrů. Musí být vytvořen otevřený kapilární systém. Podklad navlhčete, nahromaděnou vodu odstraňte.

Je třeba zkosit hrany, výžlabky se nejprve zaoblí pomocí weber.tec 933 (poloměr cca <metricconverter productid="5 cm" w:st="on">5 cm</metricconverter>).

Po proschnutí se aplikuje weber.tec 930 v odpovídající vrstvě.

Podmínky pro zpracování

Tloušťka nátěru

2-3 mm

Objemová hmotnost čerstvé maltové směsi hotové malty

cca 2,1 kg/dm3
Doba pro zpracování 

cca 60 minut

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, míchadlo + vrtačka, štětka.

 

 

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech. 42 balení - 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních neporušených obalech, v suchých a kmrazuvzdorných skladech.

Složení

Prášková hmota, cement, regulační aditiva stavební chemie.

Všeobecná upozornění

Izolační vrstva se může nanášet pouze na stavební prvky bez trhlin. Proti tlakové vodě se hydroizolační átěr může použít pouze na betonových plochách. Vestavná hloubka nesmí překročit 3m. Nádrže na vodu mohou být hluboké max. do 15m. Jako izolace proti negativnímu tlaku vody(vodní sloupec max.3m) musí podlkad zachycovat vznikající tahové síly. Tloušťka vrstvy nesmí být na žádném místě větší než 4 mm. Po nanesení hydroizolační stěrky se musí nános udržovat min 24 hodin vlhký a dalších 5 dní chránit před účinky přímého slunečního záření a před mrazem. Nenanášejte za deště!

Izolační stěrka se může použít také jako podkladová izolace pro weber.tec Superflex D 2. Úprava po cca 1 hodině.

Pokud se na izolační stěrku nanáší omítka, je vhodné použít nástřikovou omítku weber.san 950, která se celoplošně nanese na zatvrdlou vrstvu weber.tec 930.

Př izolaci nádrží na velmi měkkou vodu s tvrdostí menší/rovno 3 je třeba počítat s možností rozrušování ydroizolační stěrky. Pro aplikaci v nádržích na užotkovou vodu (např.protipožárních trysek) doporučujeme naši pružnou stěrku weber.tec Superflex D 2.

Všechny uvedené vlastnosti platí pro teplotu +23°C bez průvanu a relativní vlhkosti vzduchu 50%.

 

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

 

všeobecná upozornění

Izolační vrstva se může nanášet pouze na stavební prvky bez trhlin. Proti tlakové vodě se hydroizolační nátěr může použít pouze na betonových plochách. Vestavná hloubka nesmí překročit <metricconverter productid="3 m" w:st="on">3 m</metricconverter>. Nádrže na vodu mohou být hluboké do max. <metricconverter productid="15 m" w:st="on">15 m</metricconverter>. Jako izolace proti negativnímu tlaku vody (vodní sloupec max. 3m) musí podklad zachycovat vznikající tahové síly. Tloušťka vrstvy nesmí být na žádném místě větší než <metricconverter productid="4 mm" w:st="on">4 mm</metricconverter>. Po nanesení hydroizolační stěrky se musí nános udržovat min. 24 hodin vlhký a dalších 5 dnů se musí chránit před účinky přímého slunečního záření a před mrazem. Nátěr se nesmí nanášet na promrzlý podklad nebo zpracovávat za mrazu. Nenanášejte za deště. Izolační stěrka se může použít také jako podkladová izolace pro weber.tec Superflex D2. Úprava po cca 1 hodině. Pokud se na izolační stěrku nanáší omítka, je vhodné použít nástřikovou omítku weber.san 950, která se celoplošně nanese na zatvrdlou vrstvu weber.tec 930.

Při izolaci nádrží na velmi měkkou vodu s tvrdostí ≤ 3° dH je třeba počítat s možností rozrušování hydroizolační stěrky. Pro aplikaci v nádržích na užitkovou vodu (např. nádrže protipožárních trysek) doporučujeme naši pružnou izolační stěrku weber.tec Superflex D2.

Všechny uvedené vlastnosti platí pro teplotu + 23° C bez průvanu a relativní vlhkost vzduchu 50 %.

 

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu nad + <metricconverter productid="30 °C" w:st="on">30 °C</metricconverter> a pod +<metricconverter productid="5 °C" w:st="on">5 °C</metricconverter> a při očekávaných mrazech nepoužívat.