Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep vysprávka H SV

weber.rep vysprávka H SV
weber.rep vysprávka H SV

výhody produktů

  • na vysprávky betonu v tloušťce 30 až 80 mm
  • odolná síranům
  • vhodná pro opravy ČOV.

Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Šedá

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na hrubé vysprávky betonu v tloušťkách 30 - 80mm.

Číslo výrobku

SAB 125

Spotřeba

při tl. 10 mm 20 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň poškození betonu vzniklých korozí armatury poté, co byla armatura opískováním zbavena rzi a natřena ochranným nátěrem proti korozi - weber.rep ochrana.

Aplikace

Weber.rep vysprávka H se rozdělává pouze s vodou. Přidáním nepatrného množství vody je možné maltu rozmíchat do těstovité konzistence, kterou je možné zpracovávat špachtlí. S maltou husté konzistence je možné vyplnit najednou i hluboké otvory. Nanáší se bez předchozího navlhčení ocelovou špachtlí, na velké plochy ocelovým hladítkem. Pro vytvoření hladké plochy se doporučuje po vytvrdnutí nanesení weber.rep povrch. Vyspravená plocha se může po vyschnutí (nejdříve však po 6 dnech) následně ošetřit nátěrem na beton redisan. Nátěr je vodostálý po 48 hodinách. V případě, že se jedná o sanaci železobetonové konstrukce s vyšším obsahem chloridu, nebo je předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky, doporčujeme po nanesení nátěru na beton redisan impregnovat celou plochu redisan - hydrofobním impregnačním nátěrem SHC.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5°C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, nástroje a přístroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 pytlů - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Složení/Technická data

Anorganická pojiva a plniva, modifikující přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Prohlášení o vlastnostech