Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep torkret SV

weber.rep torkret SV

výhody produktů

  • vysoká přídržnost k podkladu i ocelové výztuži
  • nízký vodní součinitel při aplikaci
  • vysoká odolnost proti mrazu a chemickým
  • rozmrazovacím prostředkům
  • nízký modul pružnosti
  • dobré pasivační schopnosti
  • nízký spad při aplikaci
  • malá prašnost při aplikaci
  • dobrá zpracovatelnost stroji na suché stříkání

síranovzdorná cementová směs pro suché stříkání
prefabrikovaná betonová směs nanášení technologií suchého střílání

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková hmota pro sanace železobetonových konstrukcí pomocí stříkání suchou cestou.

Spotřeba

Spotřeba: 19 – 22 kg/10 mm/m2.

Číslo výrobku

SAB 145

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Provádí se strojním nástřikem torkretovacími stroji nebo stroji pro suché stříkání. Podkladní beton se před vlastním nanášení torkretu provlhčí strojním nástřikem čistou vodou. Nanáší se strojně. Po nastříkání potřebné vrstvy torkretu se povrch „zařízne“ ocelovým škrabákem do požadovaného tvaru a vyhladí PUR hladítkem. Při nutnosti sjednotit pohledově celou plochu opravované konstrukce ji doporučujeme následně přetáhnout jemnou maltou weber.rep povrch. Vyspravená plocha se může po vytvrdnutí následně ošetřit ochranným systémem proti karbonataci. Maximální tloušťka aplikace 100 mm.

Všeobecné požadavky pro podklad

Zdegradovaný beton se předbourá tak, aby byly odhaleny zkorodované části ocelové výztuže. Musí být také odstraněn beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií. Obourané místo se ohraničí cca 3 mm hlubokým zářezem, pomocí ruční úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Takto připravený beton se otryská vysoko tlakým vodním paprskem s rotační tryskou, o min. tlaku 100 MPa. Pevnost povrchových vrstev podkladního betonu v tahu min. 1,5 MPa.

Nářadí

Omítací stroj na torkretové směsi.

 

 

Čištění

Stroj a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

 

Více informací

Balení

Papírové pytle 25kg, 42ks/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

ošetřování

Po zavadnutí nastříkané torkretové směsi je nutné její povrch chránit po dobu 7 dní před přímým slunečním zářením a několikrát denně vlhčit pomocí vodního tlakového zařízení.

 

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů na betonové konstrukce.