Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep surface

weber.rep surface
weber.rep surface

výhody produktů

 • obsahuje inhibitor - antikorozní účinky
 • vyrovnává i vyhlazuje povrch
 • zušlechtěná ppl vlákny
 • lehčená: 16 kg/10mm/1m2
 • třída R3 podle  EN 1504-3

vysprávková malta na beton 3v1

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

světle šedá (beton)

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton 3v1

Číslo výrobku

SAB 155

Spotřeba

cca 1,6 kg v suchém stavu na 1 l objemu výplně

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

 • bytová a občanská výstavba – na opravy betonu bez pasivace armatur
 • umělecká díla a inženýrské stavby – na opravy betonu po pasivaci armatur
 • výplně lunkrů, prasklin
 • opravy a vhlazení povrchu, opravy rohů, vyrovnání nerovností
 • vhodná na všechny typy objektů (nadzemní, podzemní nebo zapuštěné)
 • vertikálně, horizontálně a zespodu

Aplikace

tloušťka vrstvy:

 • 2 až 70 mm
 • tl. v 1 pracovního cyklu: až 50 mm ♦ překrytí armatur (obalení)
 • bez základního antikorozního nátěru:  ≥ 10 mm
 • se základním antikorozním nátěrem: < min. 10 mm
 • doba možné aplikace rozmíchané malty:  cca 30 minut

dávkování vody:

 • 15 až 17 %, tj. 3,75 až 4,25 l vody / pytel 25 kg

příprava:

 • podklad se dostatečně zvlhčí  (musí být vlhký, ale nesmí po něm stékat voda)
 • weber.rep surface se zednickou lžící nebo pomalým elektrickým míchadlem (500 ot/min) rozmíchá, až vznikne vláčná a homogenní hmota. Dodržujte předepsané množství vody. Malta se nechá odpočinout 1–2 minuty.
 • nakonec se malta buď uhladí nerez hladítkem  či zednickou lžící,nebo se povrch dokončí navlhčenou houbou, případně hladítkem na polystyren, voda se nepřidává

doba tvrdnutí:

 • cca 1 h 30 min

Uvedené časy platí při teplotě +20 °C. Při nižších teplotách se prodlužují a při vyšších teplotách se zkracují.

doba pro překrytí:

 • vyrovnávací omítkou, maltou nebo omítkou na bázi hydraulického vápna: 24 hodin
 • fasádním nátěrem: 24 hodin
 • jiným materiálem organické povahy nebo obkladem: 3 dny

Všeobecné požadavky pro podklad

 • beton, železobeton
 • zdivo z tvrdého kamene, z plných cihel nebo betonových bloků
 • cementová omítka

požadavky na beton:

 • podklad musí být připravený podle normy ČSN EN 1504, musí být tvrdý, soudržný, čistý a zdrsněný
 • kladívkem se vyzkouší, kde jsou na ploše určené k opravě poškozené oblasti, které je potřeba odstranit
 • hrany okrajů musejí být před opravou čisté
 • odstranit veškeré stopy mastnoty, odbedňovacích prostředků a organických látek
 • očistit zoxidované armatury

ošetření ocelových prvků (stavební konstrukce, tl. obalení < 10 mm)

 • železné konstrukce vždy očistit kovovým kartáčem nebo pískováním od rzi a následně pečlivě odstranit prach
 • na ocelové konstrukce štětcem nanést silnou vrstvu antikorozního nátěru weber.rep ochrana co nejvíce zabránit kontaktu s betonem
 • nechat schnout cca 0,4 hod (weber.rep ochrana ) musí být dokonale suchý

Podmínky pro zpracování

 • teplota pro aplikaci: +5 °C až +35 °C
 • nepoužívat na zmrzlý nebo rozmrzající podklad a při očekávaných mrazech
 • aplikaci neprovádět na přímém slunci (viz Doporučení)

Nářadí

vědro, zednická lžíce, hladítko, nerez hladička, pomalé elektrické míchadlo (500 ot/min), míchačka

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

ve 25 kg papírových obalech, 48 ks – 1200 kg/ paleta

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech

Složení/Technická data

 • hlavní složky: cementy, vlákna, syntetická pryskyřice, inhibitor koroze, speciální bezchlorové přísady, křemičité písky
 • hustota v suchém stavu: 1400kg/m3
 • zrnitost: 0 - 1,25 mm

mechanická odolnost

 

Pevnost v tlaku

Pevnost v ohybu

24 hodin

5 MPa

2,5 MPa

7 dní

30 MPa

6 MPa

28 dní

40 MPa

8 MPa

Průměrné hodnoty naměřené při +20 °C a podílu vody 17 %.

 • modul pružnosti: 18 GPa
 • hustota zatvrdlé malty: cca 1,8
 • odolnost proti opakovaným nárazům:   bez poškození
 • odolnost proti abrazi (test rolling wheel):   bez poškození
 • emisní třída ve vnitřním ovzduší podle vyhlášky ze dne 19. 4. 2011: A+
 • propustnost vody: cca 8x nepropustnější než běžný beton (C30/37)
 • odolná proti solným roztokům a síranům
 • přilnavost k betonu po tepelných cyklech  EN 1542: >1,5 MPa

ES podle normy ČSN EN 1504-3 – PCC malta

 • pevnost v tlaku: třída R3
 • přilnavost ≥ 1,5 MPa
 • vázané smršťování a rozpínání: 21,5 MPa
 • odolnost proti karbonataci: bez poškození
 • obsah chloridových iontů ≤ 0,05 %
 • modul pružnosti: 215 GPa
 • kapilární absorpce: ≤0,5 kg.m-2.h-05
 • reakce na oheň: A1

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Doporučení

 • rohy a dlouhé hrany zašalovat zednickou latí  nebo čistými a hladkými deskami
 • za chladnějšího počasí (při teplotách pod +12 °C) rozmíchat vlažnou vodou pro rychlejší tvrdnutí
 • za teplého nebo velmi větrného počasí zabránit vysoušení – vlhčením povrchu rozprašovačem

Omezení

nepoužívá se na:

 • sádrový podklad
 • povrch ošetřený nátěrem nebo materiálem organické povahy (před aplikací se musí odstranit)
 • drolivý nebo málo odolný podklad (zdivo z pórobetonu, z měkkého kamene, z dutých cihel atd. )
 • není vhodná na opravy průmyslových podlah nebo podlah s velkým provozem
 • nepoužívá se v případě kontaktu s roztoky kyselin (pH<6)
 • nedokáže odolávat případným pohybům stavební konstrukce nebo objektu,  vznikají trhliny