Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep povrch SV

weber.rep povrch SV
weber.rep povrch SV

výhody produktů

  • na jemné vysprávky betonu v tloušťce do 4 mm
  • k dosažení hladkého povrchu
  • na vysprávkové malty
  • pro celoplošné vyrovnání sanované konstrukce
  • vysoká odolnost proti mrazu a solným roztokům

vysprávky betonových konstrukcí v tl. do 4 mm i na konečné vyhlazení větších oprav

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Přírodní šedá.

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na jemné a celoplošné vysprávky betonových konstrukcí v tloušťkách do 4 mm, rovněž tak konečné vyhlazení větších oprav provedených vysprávkovými maltami.

Číslo výrobku

SAB 135

Spotřeba

Při tl. 1 mm 2 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, v případě na dokonale hladkou plochu jako povrchová úprava při vysprávkách vysprávkovými maltami.

Aplikace

Malta se rozdělává pouze s vodou. Přidáním nepatrného množství vody je možné maltu rozmíchat do těstovité konzistence, kterou je možné zpracovávat špachtlí nebo hladítkem V jednom pracovním cyklu se může nanášet vrstva do 4 mm. Vyspravenou plochu po vyschnutí následně ošetřit nátěrem na beton. V případě, že se jedná o sanaci železobetonové konstrukce s vyšším obsahem chloridu, nebo je předpoklad namáhání konstrukce solnými roztoky, doporčujeme po nanesení nátěru na beton redisan impregnovat celou plochu redisan - hydrofobním impregnačním nátěrem SHC.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5°C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, ocelové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Název výrobku

Weber.rep povrch

Složení/Technická data

Anorganická pojiva, plniva, modifikující přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.