Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 760

weber.rep 760
weber.rep 760

výhody produktů

  • Všestranně použitelný
  • Velmi vysoká počáteční a konečná pevnost 
  • Nedochází k výkvětům 
  • Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
  • Brzy zatížitelný 
  • Pochůzný po cca. 30 minutách

rychle tuhnoucí cement

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Weber.rep 760 je rychle tvrdnoucí přísada, slučitelná dle EN 197 se všemi cementy.

Barva

Cementově šedá.

Spotřeba

15 kg/10 mm/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.rep 760 je zvlášť všestranný rychlý cement pro betonové panely, umělý kámen, omítku, potěr nebo zdivo. Je ideální pro rychlé uzavření děr, ke zpevnění obezdívek, radiátorů atd. Vhodný k utěsnění prosakujících míst ve sklepích, podzemních chodbách, šachtách apod.

Nářadí

Zednická lžíce.

 

 

 

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Papírový pytel: 5 kg

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 9 měsíců.

Pokyny pro zpracování

Postup míchání
Mísicí poměr dle požadované konzistence: weber.rep 760 zřeďte vodou v poměru 1:2 až 1:3. Materiál se musí rychle smíchat. Množství směsi musí odpovídat době zpracování (8 min). Při namíchávání zvolte odpovídající množství vody. Při teplotách nižších než + 5 °C se doporučuje, aby se výrobek smíchal
s teplou vodou, aby se nebránilo rychlému tvrdnutí.

Utěsnění prosakujících míst
3 díly materiálu weber.rep 760 smíchejte s 1 dílem vody tak, aby vznikla plastická až tuhá malta. Místo poškození vydlabejte ve tvaru rybiny co možná nejvíce do hloubky a maltu vtlačte pomocí zednické lžíce. Přítlak zednické lžíce udržujte tak dlouho, dokud malta nezavadne.

Vytvoření licích forem
Smícháním 2 dílů weber.rep 760 s 1 dílem vody se získá řídká licí hmota.
Oprava betonových dílů a betonových panelů 2 až 3 díly weber.rep 760 se zředí s 1 až 3 díly ostrého písku a přidáním vody se namíchá tak, aby vznikla plastická malta. Poté naneste opravnou maltu.

Zpracování cementových omítek na vlhkém a nesavém podkladu
Přidáním cca. 15 až 20 hmot. % materiálu weber.rep 760 k hotově namíchané vápenné omítce. Tím se dosáhne okamžité vyšší pevnosti a zvýšení vodotěsnosti.

 

Příprava podkladu

Čistý, savý, dostatečně nosný podklad bez volných částic důkladně předem navlhčete.

Složení

Anorganická kombinace pojiva, plniva a přísad. Vysoká tekutost.

technická data

Teplota při zpracování: >1 °C
Pevnost v ohybu po 1 dnu: 10,1 MPa
Pevnost v ohybu po 28 dnech: 10,4 MPa
Pevnost v tlaku po 60 min: 15 MPa
Pevnost v tlaku po 1 dnu: 40,3 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech: 54,1 MPa
Sypná objemová hmotnost: 1300 kg/m3
Doba zpracování 3 až 8 min, podle teploty

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Rychlý cement se nesmí míchat, ani přijít do styku, se sádrou. Neželezné kovy, jako je zinek, olovo, měď nebo hliník, nesmí přijít do přímého styku s kotvící maltou. Neželezné kovy se za účelem ochrany předem opatří krycím protikorozním nátěrem bez pórů. Tvrdnutí závisí na teplotě a začíná přibližně po 3 až 8 minutách. Konec tvrdnutí se pohybuje od 12 do 15 minut. Vysoká pojivost výrobku umožňuje přidávat písek. Průběh tvrdnutí se tím téměř neprodlouží, pevnost se však přidáváním písku snižuje. Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.