Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san vyrovnávací WTA

weber.san vyrovnávací WTA
weber.san vyrovnávací WTA

výhody produktů

  • odpuzuje vodu
  • odolný vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro strojní i ruční zpracování
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04

 

 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá minerální maltová směs určená pro použití jako základní porézní omítka v systému sanačních omítek WTA, prášková.

Číslo výrobku

SAZ 810

Spotřeba

11kg/10 mm vrstva/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Základní porézní omítka

weber.san vyrovnávací WTA je součástí sanačního omítkového systému WTA. Základní porézní omítka weber.san vyrovnávací WTA slouží k zachycení solí při vysokém stupni zasolení podkladu a snižuje možnost prostupu uvolněných solí do následné vrstvy sanační omítky na fasádách a vnitřních plochách. Základní porézní omítka weber.san vyrovnávací WTA se rovněž používá k vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu.

Aplikace

Postřik weber.san podhoz házet síťovitě do kříže s pokrytím cca. 50% plochy. Na tento postřik se nahazuje další z vrstev sanačního omítkového systému.

Zpracování

Strojní: lze zpracovávat omítacími stroji s provzdušňovacím ventilem, kontinuální míchačkou s provzdušňovacím tubusem.

Ruční: Obsah pytle důkladně promíchejte s cca 4.7 l čisté vody unimixerem. Základní porézní omítka weber.san vyrovnávací WTA se nanáší v tloušťce jedné vrstvy omítky 10 – 20 mm. Při celkové tloušťce omítky větší než 20 mm je nutné nanášet omítku ve více vrstvách. Ihned po nanesení povrch omítky zdrsněte koštětem. Další omítkovou vrstvu je možné nanést až po vytvrdnutí, které trvá 1 den na 1 mm tloušťky omítky. Po vyschnutí podkladové omítky je nutné odstranit případně proniknuté soli suchou cestou (okartáčování, odsávání). Následně se nanese sanační omítka weber.san sanační WTA v minimální tloušťce vrstvy 10 mm. Aby se zajistilo optimální vytvrdnutí, je třeba chránit čerstvě nanesenou omítku před příliš rychlým vysycháním.

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do cca 4,7 l vody pomocí unimixeru, nebo v kontinuální míchačce s provzdušňovacím tubusem, případně se nanáší pomocí strojní omítačky s provzdušňovacím ventilem.

Sanační vyrovnávací omítka

weber.san vyrovnávací WTA se nanáší minimálně 1 den po postřiku.

Sanační podkladní omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 10 mm, a závěrem se stáhne a zarovná latí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce. Povrch se zdrsní koštětem. Po vyschnutí (1 mm/den) následuje vždy

weber.san sanační WTA v min. síle 10 mm.

Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro omítání musí být vyčištěný od prachu, výkvětů a uvolněných částí. Kontrola podkladu se provádí podle platných směrnic. Starou vlhkou omítku je třeba oklepat do vzdálenosti alespoň 1 m od okrajů vlhkých míst. Změklé, uvolněné nebo zpuchřelé části zdiva odstraňte. Původní zdivo vyčistěte a odpovídajícím způsobem dozděte. Nakonec vyškrábejte všechny spáry ve zdivu do hloubky cca 10–20 mm. Povrch zdiva případně ostříkejte pískem (bez přídavku vody). Zdivo podhoďte podkladovým postřikem

weber.san podhoz (SAZ 800). Podle druhu a nasákavosti podkladu a podle povětrnostních podmínek podklad navlhčete.

Podmínky pro zpracování

teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.